ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

รายงานที่มีในโปรแกรม


 

 
 1. รายการบันทึกประจำวัน
 2. ทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงาน (แยกแต่ละงวด)
 3. พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ (Payslip)
 4. รายการนำส่งเงินสะสมกองทุน (แยกแต่ละงวดการจ่าย)
 5. สรุปการขาด/ลา/มาสาย
 6. แบบยื่นรายการประจำเดือน
 7. สรุปรายได้และรายการหักสะสม
 8. แบบยื่นรายการประจำปี
 9. สรุปการเสียภาษีของพนักงาน
 10. รายงานข้อมูลพนักงาน
 11. จัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสก์
  1. เงินเดือนและค่าแรง
  2. กองทุนประกันสังคม
  3. เงินสะสมกองทุน
  4. แบบยื่น ภ.ง.ด.91
  5. แบบยื่น ภงด.1, 1