ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วันที่ในโปรแกรม GL ไม่เรียงลำดับที่ถูกต้อง

Views: 6545 Last Updated: 09/07/2012 09:42

วิธีการแก้ไข


  1. กรณีที่วันที่ในโปรแกรมบัญชีแยกประเภทจัดเรียงไม่ถูกต้องนั้น ให้แก้ไขโดยไปที่รายการ จัดการแฟ้มข้อมูล เลือกรายการ แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย เลือกโปรแกรมบัญชีแยกประเภท  2. จากนั้นให้เข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภท ไปที่หัวข้อ OTHER เลือกรายการ นำข้อมูลมาประมวลผลใหม่ วันที่ก็จะจัดเรียงถูกต้อง  3. ส่วนการแก้ไขในขณะผู้อื่นเรียกใช้โปรแกรมอยู่นั้น โปรแกรมจะไม่ยอมทำการแก้ไขให้จะเกิดข้อผิดพลาด 005 ขึ้นมา ดังนั้นต้องให้ผู้อื่นออกจากโปรแกรมให้หมดก่อนจึงจะแก้ไขได้

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851