ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ไม่สามารถแก้ไขรายการที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้/โปรแกรมเจ้าหนี้ได้

Views: 5654 Last Updated: 10/07/2012 11:18

วิธีแก้ไข

รายการค้าที่โอนจากโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เมื่อถูกโอนเข้าสู่โปรแกรมบัญชีแยกประเภทแล้ว ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมที่บันทึกรายการไป เช่น

  1. ถ้ารายการที่ต้องการแก้ไข บันทึกจากโปรแกรมลูกหนี้/ โปรแกรมเจ้าหนี้ จะต้องกลับไปแก้ไขรายการที่โปรแกรมลูกหนี้/ โปรแกรมเจ้าหนี้   ในหัวข้อ OTHER / ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกประจำวัน

     

  2. แต่ถ้ารายการที่ต้องการแก้ไขเป็นรายการที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้า/ โปรแกรมขายสินค้า จะต้องกลับไปแก้ไขรายการใน โปรแกรมซื้อสินค้า/ โปรแกรมขายสินค้า แทน ที่หัวข้อ OTHER / ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก 

     

  3. เมื่อได้แก้ไขรายการที่ต้องการแล้ว ให้โอนข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้/ โปรแกรมเจ้าหนี้ เข้าสู่โปรแกรมบัญชีแยกประเภทใหม่อีกครั้ง

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851