ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ความหมายในใบกำกับค้างชำระแยกอายุหนี้ ตรงส่วนของคอลัมน์ที่แสดงเป็นจำนวนวัน

Views: 5846 Last Updated: 10/07/2012 15:40

ในโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ ในรายงาน ใบกำกับค้างชำระแยกอายุหนี้ ตรงส่วนของคอลัมน์ที่แสดงเป็นจำนวนวัน ไม่ทราบว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง
ความหมาย

     ในรายงานใบกำกับค้างชำระแยกอายุหนี้ โปรแกรมจะนำใบกำกับที่ยังค้างชำระแต่ละใบของลูกค้ารายนั้นมาแสดง โดยจำแนกออกเป็น ระยะเวลา(จำนวนวัน) ที่ใบกำกับใบนั้นค้างชำระไว้เป็นระยะเวลาเท่าไร ซึ่งความหมายดังนี้

   หัวข้อ
ความหมาย
   91 วันขึ้นไป
อีก 91 วัน หรือ มากกว่าจึงจะถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
   90/61วัน
อีก 61-90 วัน จึงจะถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
   60/31วัน
อีก 31-60 วัน จึงจะถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
   30/1 วัน
อีก 1-30 วัน จึงจะถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
   0/-30วัน
อีก 0-30 วัน จึงจะถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
  -31/-60วัน
เกิน 31-60 วัน ที่ถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
  -61/90วัน
เกิน 61-90 วัน ที่ถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
  -91วัน
เกิน 91 วันขึ้นไปแล้ว ที่ถึงวันครบกำหนดชำระ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851