ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีบันทึกรับรายการชำระเงินเป็นเช็คต่างจังหวัด และ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมเช็ค

Views: 6233 Last Updated: 10/07/2012 16:13

รับชำระเงินเป็นเช็คต่างจังหวัดจะบันทึกรายการอย่างไรเพราะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าเช็คต่างจังหวัดมาด้วย

วิธีการบันทึก

ในกรณีแรก ขอให้ท่านบันทึกรับชำระเงินตามปกติลงไปก่อน โดยบันทึกยอดเต็มจำนวนตามที่ลงในเช็ค จากนั้น ให้ทำการปรับปรุงเช็คตามปกติ แล้วจึงโอนข้อมูลจาก AR เข้าสู่ GL เมื่อดูรายงานที่ GL จะเกิดรายการบัญชีดังนี้

Db. เช็ครับล่วงหน้า
       
     Cr. ลูกหนี้ฯ

บันทึกรายการชำระเงิน

Db. ธนาคาร
            Cr.
เช็ครับล่วงหน้า

บันทึกรายการปรับปรุงเช็ค

จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ :

หากมีโปรแกรมเฉพาะ บัญชีแยกประเภท และ ลูกหนี้และรายได้

เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการเข้าเช็คต่างจังหวัดด้วย ดังนั้นท่านจะต้องสร้างผังบัญชีที่เป็นค่าธรรมเนียมการเข้าเช็ค ขึ้นมา โดยกำหนดเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย จากนั้นให้ลงบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไป

Db. ค่าธรรมเนียมในการเข้าเช็ค
                Cr. ธนาคาร

บันทึกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเช็ค

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851