ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ลูกค้าชำระเงินไม่ตรงตามยอดค้างชำระ จะบันทึกรายการอย่างไร

Views: 7725 Last Updated: 10/07/2012 16:34

วิธีการ

  1. เข้าไปที่ Edit/ บันทึกรายการรับชำระเงินโดยเลือกหัวรายการเป็นเช็ค  2. บันทึกรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย เลื่อนแถบแสงมาที่ ใบกำกับหรือใบวางบิลใบ ให้ท่านกด Enter เพื่อใส่จำนวนเงิน ซึ่งในกรณีนี้ ยอดค้างชำระเป็น 1,605,000 บาท แต่ได้รับชำระเงินเป็นเช็ค 1,500,000 บาท ก็ให้ใส่ตัวเลขในช่องเท่ากับ 1500000 บาท หลังจากนั้นคลิก ตกลง หรือ กด F10  3. โปรแกรมจะแจ้งเตือนการพิมพ์ใบสำคัญรับ ซึ่งจะพิมพ์ออกมาได้รูปแบบ ดังนี้ คลิก 


หมายเหตุ : หลังจากที่ทำรายการข้างต้นแล้ว จะมียอดค้างชำระของลูกหนี้อยู่อีก 105,000 บาท ซึ่งอาจได้รับชำระในภายหลัง ก็ให้มาบันทึกรับชำระเงินตามปกติ แต่ถ้าหากท่านต้องการให้เป็นส่วนลด หรือ จะตัดเป็นหนี้สูญ ให้ท่านบันทึกรับชำระเงินอีกครั้ง โดยเลือกหัวรายการเป็น ส่วนลด หรือ หนี้สูญ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851