ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ป้อนข้อมูลในโปรแกรมขายสินค้า (BI) แต่ไม่มีรายการใบกำกับในโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) มีแต่มียอดค้างชำระ

Views: 5190 Last Updated: 06/08/2012 08:56

เนื่องจากแฟ้มข้อมูลอาจจะมีปัญหา ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. สำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย ถ้าใช้งานบนระบบ LAN ก่อนสำรองข้อมูลให้ทุกคนออกจากโปรแกรม EASY-ACC ก่อน ดู การสำรองแฟ้มข้อมูล
  2. ทำการแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย ของโปรแกรมขายสินค้า และโปรแกรมลูกหนี้ โดยไปที่เมนูหลัก > จัดการแฟ้มข้อมูล > แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย (ขอแนะนำให้เลือกเป็นแบบ FULL MODE)
  3. เรียก โปรแกรมขายสินค้า  ไปที่หัวข้อ OTHERS > ลบแก้ไขรายการใบกำกับ  เลื่อนแถบแสงมาที่รายการใบกำกับที่เกิดปัญหา แล้วกด ALT+F6 เพื่อยกเลิกการยืนยัน 
  4. จากนั้น ให้ไปที่รายการ EDIT > ยืนยันใบกำกับ ของโปรแกรมขายสินค้า แล้วทำการยืนยันใบกำกับที่ได้ยกเลิกไปตามข้อ 3 
  5. กลับไปตรวจสอบรายการในโปรแกรมลูกหนี้อีกครั้งว่ามีรายการใบกำกับนั้นแสดงในลูกหนี้หรือไม่
  6. กรณีที่มียอดค้างชำระในข้อมูลของลูกหนี้เพิ่มขึ้น (ยอดค้างชำระเดิม+ยอดค้างชำระใหม่) ให้เรียกโปรแกรมลูกหนี้ฯ ที่รายการ OTHERS > นำข้อมูลมาประมวลผลใหม่ จากนั้นตรวจสอบยอดคงค้างอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851