ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้มีการซื้อขายเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปไม่ได้ มีข้อความว่า " ไม่สามารถลบรายการที่มียอดสะสมไม่เป็นศูนย์ได้"

Views: 5342 Last Updated: 06/08/2012 08:49

ต้องการลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้มีการซื้อขายเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องทำอย่างไรบ้าง หน้าจอเขียนว่า " ไม่สามารถลบรายการที่มียอดสะสมไม่เป็นศูนย์ได้"

สาเหตุ เนื่องจากในส่วนของรหัสแฟ้มข้อมูลหลักของโปรแกรม EASY-ACC ทุกโปรแกรม จะลบออกได้จะต้องตรงกับเงื่อนไขดังนี้

1. รหัสนั้นจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวตลอด 2 ปี (ไม่มีการใช้รหัสนั้นบันทึกรายการใดๆ ตลอด 2 ปี)

2. รหัสนั้นจะต้องไม่มียอดสะสมใดๆ เช่น ยอดคงค้าง คงเหลือ

เนื่องจากในรายงานของโปรแกรม จะมีรายงานประเภทสรุปผลการดำเนินงานที่ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปีมาแสดง เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นหากทำการลบรหัสใด แล้วขึ้นข้อความตามที่แจ้งมานี้ แสดงว่ารหัสนั้นน่าจะไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง สำหรับในกรณีที่ไม่มียอดคงเหลือใดๆ แต่ลบไม่ได้ ก็แสดงว่า รหัสได้ถูกใช้บันทึกรายการไปในช่วง 2 ปีนี้ (ปีปัจจุบัน กับ ปีที่แล้ว) ดังนั้น รหัสนั้นจะลบออกได้เมื่อผ่านขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีของปีปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันปี 2555 รอบบัญชีจะเป็น 2554 - 2555 หลังจากปิดบัญชีสิ้นปี รอบบัญชีจะเปลี่ยนเป็น 2555 - 2556 ก็จะสามารถลบรหัสสินค้าที่ได้สร้างขึ้นในปี 2554 ได้ เพราะไม่มีผลกระทบใดๆ กับรายงานในรอบปี 2555 - 2556

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851