ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

โปรแกรมเจ้าหนี้ : บันทึกภาษีซื้อข้ามเดือน (จ่ายภาษีคนละเดือนกับวันที่ในใบกำกับ)

Views: 3423 Last Updated: 11/01/2019 14:01

ในกรณีที่ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายล่าช้าเกินเดือนที่ที่กำหนด เช่น ใบกำกับลงวันที่ 15/12/2561 แต่ได้รับใบกำกับภาษีเดือน มกราคม 2562 ทำให้ไม่สามารถยื่นภาษีได้ทันในเดือนมกราคม 2562 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถนำภาษีซื้อมาเครดิตภาษีได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ที่ระบุในใบกำกับภาษี ในการบันทึกรายการในโปรแกรมมีวิธีการดังนี้

1. เรียกโปรแกรมเจ้าหนี้ ไปที่รายการ Edit > รายการบันทึกประจำวัน

2. บันทึกรายละเอียดตามใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ในช่องเลขจัดลำดับภาษีในคลิกที่เครื่องหมาย ... จะแสดงจอภาพตามรูป จากนั้น ในทำเครื่องหมายถูกที่ช่องวันที่ยื่นภาษี และระบุวันเดือนปี ที่จะต้องการจะยื่น


3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกรายการ

4. เมื่อพิมพ์รายงานภาษีซื้อ สำหรับนำส่งสรรพากร ในเดือน ธันวาคม 2561 จะไม่ปรากฏในรายงาน แต่ถ้าพิมพ์รายงานภาษีซื้อ สำหรับกิจการจะมีรายการนี้แสดงขึ้นมาให้


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851