ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

กรณีมีการคำนวณประกันสังคมงวดแรกไปแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนอัตราหักเงินใหม่ในงวดที่ 2 จะแก้ไขอย่างไร

Views: 2161 Last Updated: 31/03/2020 11:54

จากการที่ทางประกันสังคมได้มีการปรับอัตราเงินนำส่งประกันสังคม เมื่อ 24 มีนาคม 2563 จาก 5% เหลือ 1% และกิจการที่มีการจ่ายเงินเดือน 2 งวด ทำให้ในงวดแรกหักเงินพนักงานสมทบในอัตรา 5% และงวดที่ 2 หักเงินสมทบในอัตรา 1% ทำให้เงินที่จะนำส่งประกันสังคมมีความผิดพลาด เช่น

เงินเดือน 15,000 บาท โปรแกรมจะคำนวณเงินประกันสังคมได้ (15,000 / 2 ) x 5% จะได้ 375 บาท แต่หลังจากคำนวณงวดทที่ 1 แล้ว ในงวดที่ 2 มีการปรับอัตราหักเงินนำส่งจาก 5% เป็น 1% เงินนำส่งส่งประกันสังคมจะต้องเป็น 150 บาท วิธีแก้ไขให้ทำดังนี้

1. สำรองข้อมูลชุดปัจจุบันให้เรียบร้อย จากนั้นให้นำข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนปิดสิ้นงวดนำกลับมาลง

2. ให้ยกเลิกการคำนวณ เฉพาะที่โปรแกรมคำนวณ Edit > ยกเลิกการคำนวณ3. Edit > คำนวณรายได้อัตโนมัติ ใหม่อีกครั้ง


4. ปิดบัญชีสิ้นงวด

5. เริ่มการบันทึกของงวดที่ 2 เดือนมีนาคม 63 ในส่วนเงินที่หักพนักงานเกินไปในงวดการจ่ายแรก ให้แจ้งพนักงานว่าจะคืนให้ในงวดการจ่ายถัดไป
ในกรณีที่พนักงานไม่มาก และต้องการทำการแก้ไขตัวเลขเอง โดยไม่ต้องการนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาบันทึกใหม่ ให้แก้ไขตามขั้นตอนนี้

1. หลังจากที่มีการปรับอัตราเงินประกันสังคม เป็น 1% และคำนวณเงินได้พนักงานแล้ว จะสังเกตุเมื่อคำนวณรายได้ในงวดที่ 2 พนักงานจะไม่มีเงินหักประกันสังคม เนื่องจากมีการคำนวณประกันสังคมเกินไปในงวดแรก

1

6. หลังจากที่มีการปรับเงินประกันสังคมในอัตราใหม่แล้ว ให้คำนวณรายได้ของพนักงานตามปกติก่อน จากนั้นไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขแฟ้มพนักงาน ใส่รหัสพนักงาน คลิกที่ข้อมูล


7. คลิกไปที่ รายการหัก คลิกที่ประกันสังคม มาแก้ไขเงินหักที่ถูกต้องลงไปด้วยตนเอง โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้

สมมุดิว่า พนักงานมีรายได้ทั้งเดือน 15,000 บาท ประกันสังคม หัก 1% เท่ากับ 150 บาท

ยอดสะสมปี ให้หักด้วยยอดสะสมเดือน จากตัวอย่างยอดสะสมปี 875 - 375 + 150 = 650

ยอดสะสมเดือน ใส่ตัวเลข 150 บาท


8. เมื่อแก้ไขเสร็จคลิก "ตกลง"

9. สำหรับเงินที่หักพนักงานเกินไปในงวดแรก ให้ทำคืนพนักงานในงวดการจ่ายถัดไปCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851