Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วันที่เริ่มต้นงวดในโปรแกรม IC กับ AR ( หรือ AP) ไม่ตรงกันหรือยังไม่ได้กำหนด

Views: 112 Last Updated: 08/01/2022 17:06

เมื่อคุณเรียกโปรแกรมขายสินค้า หรือ โปรแกรมซื้อสินค้า แลัวขึ้นข้อความ

วันที่เริ่มต้นงวดในโปรแกรม IC กับ AR ไม่ตรงกันหรือยังไม่ได้กำหนด 

หรือ

วันที่เริ่มต้นงวดในโปรแกรม IC กับ AP ไม่ตรงกันหรือยังไม่ได้กำหนด 

สาเหตุอาจจะเกิดจาก

1) ยังไม่ได้ปิดบัญชีสิ้นปีในบางโปรแกรม เช่น โปรแกรมสินค้าคงคลัง งวดบัญชีเป็น 01/01/65 แต่โปรแกรม AP หรือ AR เป็น 01/01/64

2) บางโปรแกรมปิดบัญชีสิ้นปีเกิน เช่น โปรแกรมสินค้าคงคลัง งวดบัญชีเป็น 01/01/66 แต่โปรแกรม AP หรือ AR เป็น 01/01/65

3) ตอนปิดบัญชีสิ้นปี ถ้าใช้งานบนระบบ LAN มีบาง Users ไม่ได้ออกจากโปรแกรม EASY-ACC ทำให้ตัวเลขงวดบัญชีไม่เปลี่ยน

วิธีแก้ไข

1) นำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ คลิก ดูวิธีการ Restore ข้อมูล

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บนระบบ LAN ไม่มีใครเรียกโปรแกรม EASY-ACC

3) ทำการปิดบัญชีสิ้นปี คลิก ดูวิธีการปิดบัญชีสิ้นปี


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851