Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ชื่อกิจการในโปรแกรม IC กับ AR (หรือ AP) ไม่ตรงกัน

Views: 2207 Last Updated: 07/04/2022 09:10

เมื่อคุณเรียกโปรแกรมซื้อสินค้า แล้วเกิดข้อความนี้ขึ้น ให้ตรวจสอบและแก้ไขดังนี้

1) ถ้าใช้งานบนระบบ LAN ให้ทุกคนออกจากโปรแกรม EASY-ACC

2) เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง ไปที่รายการ Other > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ 


3) ดูชื่อกิจการ แล้วให้จดไว้ 


3) เรียกโปรแกรมลูกหนี้ (AR) หรือ โปรแกรมเจ้าหนี้ (AP) ไปที่รายการ Other > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ แล้วดูชื่อกิจการ

4) หากชื่อกิจการไม่ตรงกัน ให้แก้ไขชื่อกิจการทั้งสองโปรแกรมให้ตรงกัน


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851