Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

บันทึกค่าเสื่อมราคาแบบคิดค่าเสื่อมราคาเอง

Views: 2123 Last Updated: 18/08/2022 18:19

ในโปรแกรม EASY-ACC V2 มีวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 4 แบบ ได้แก่

  1. วิธีเส้นตรง (Straight Line)
  2. ยอดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance)
  3. ผลรวมจำนวนปี (Some of Years' Degits)
  4. คิดค่าเสื่อมราคาเอง

สำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาแบบที่ 4.คิดค่าเสื่อมราคาเอง จะใช้ในกรณีที่คุณต้องการคิดค่าเสื่อมราคาในแบบที่ต้องการ และนำตัวเลขที่คำนวณได้มาใส่ในโปรแกรมล่วงหน้า มีวิธีการบันทึกดังนี้

1) ไปที่รายการ Update > ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ > เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มทรัพย์สิน

2) คลิก เพิ่ม สร้างรหัสทรัพย์สิน แล้วเลือก วิธีคิดค่าเสื่อม: เป็น 4=คิดค่าเสื่อมราคาเอง

3) บันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินตามต้องการแล้วคลิกที่ Edit จะมีจอภาพสำหรับให้ใส่ค่าเสื่อมราคา* ที่คำนวณเองมาใส่ที่ช่องรายการนี้ สามารถใส่ล่วงหน้าได้ 5 ปี เสร็จแล้วคลิก ตกลง

* ค่าเสื่อมราคาบันทึกได้เฉพาะเป็นรายปีเท่านั้น

4) สำหรับการพิมพ์รายงานค่าเสื่อมราคากรณีกำหนด 4=คิดค่าเสื่อมบันทึกเอง เนื่องจากโปรแกรมจะให้บันทึกค่าเสื่อมราคาเป็นรายปี ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาจะแสดงเมื่อใส่วันที่สิ้นสุดเป็น 12/25xx เท่านั้นCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851