Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

21 การแก้ไขในกรณีที่ปิดบัญชีสิ้นเดือนก่อนที่จะพิมพ์แบบยื่นต่างๆ

ถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถพิมพ์รายงานในเดือนนั้นได้อีก เนื่องจากยอดสะสมเดือนจะเป็นศูนย์…

22 แก้ไขรายการรายได้ หรือรายการหัก จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้งหรือไม่

สำหรับในกรณีที่แก้ไขรายการ รายได้ หรือรายการหัก ให้กับพนักงานบางคน ไมจำเป็นที่จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้ง…

23 การแก้ไขในกรณีนำส่งกองทุนประกันสังคมไม่ได้

ไม่สามารถนำข้อมูลใส่แผ่นดิสก์ เพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคมได้ เนื่องจากโปรแกรมจะ ฟ้องว่า…

24 การกำหนดค่าลดหย่อน ในกรณีที่โปรแกรมไม่นำมาหักลดหย่อน

ตัวอย่างเช่นกำหนดค่าเงินบริจาคแล้ว แต่โปรแกรมไม่นำมาหักลดหย่อน สาเหตุเกิดจากไม่ได้กำหนดจำนวนปี…

25 รายการแสดงเงินเดือนไม่ถูกต้อง ในกรณีสั่งคำนวนภาษีเงินได้อัตโนมัติ

1. เนื่องจากพนักงานคนนั้นมีการบันทึก ขาด/ลา/มาสาย ก่อนคำนวณรายได้อัตโนมัติ ให้ไป ยกเลิกรายการคำนวณ…

26 การแก้ไขในกรณีปิดบัญชีสิ้นเดือนเกิน

บันทึกข้อมูลเงินเดือนของเดือนมิถุนายน (เดือนที่ 6) แต่งวดการจ่ายในบันทึกรายการประจำวัน แสดงเดือนละ…

27 พิมพ์รายงาน สปส.1-10 มีแสดงเงินประกันสังคม แต่เงินค่าจ้างไม่แสดงออกมาเพื่อนำส่งธนาคาร

สาเหตุเกิดจากไม่ได้กำหนดยอดเงินสูงสุดที่จะหักประกันสังคมต่อปีเอาไว้ มีวิธีการแก้ไข ดังนี้…

28 วิธีการแก้ไขในกรณีจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ แต่ในเดือนที่จะจ่ายมี 5 สัปดาห์

จ่ายค่าแรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่มีบางเดือนที่มี 5 สัปดาห์เวลาบันทึกข้อมูลงวดที่ 5 โปรแกรมจะฟ้องว่า…

29 พนักงานบางคนไม่แสดงออกมาในรายงานทะเบียนจ่ายเงินได้ เพื่อนำส่งธนาคาร

ไปที่ Update > เพิ่มหรือแก้ไขพนักงาน เลือกรหัสพนักงานที่มีปัญหาขึ้นมา ใส่เลขที่บัญชีธนาคาร ให้เรียบร้อย…

30 พิมพ์รายงาน ภงด.1ก. และรายงานต่าง ๆ ประจำปี ต้องปิดบัญชีสิ้นเดือนของเดือน 12 หรือไม่

วิธีการใช้งาน ขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่ที่เดือน 12 (ธันวาคม) หากต้องการพิมพ์รายงานประจำปีต่าง…

31 การพิมพ์รายงานข้อมูลพนักงาน โดยไม่ต้องการให้พนักงานที่ลาออกไปแล้วแสดงในรายงาน

ในกรณีที่พิมพ์รายงานข้อมูลของพนักงาน มีข้อมูลขึ้นมาตามปกติ แต่จะมีพนักงานที่ลาออกไปแล้วแสดงขึ้นมาด้วย…

32 พิมพ์ ภงด. ของเดือนหนึ่งแต่หัวรายงานแสดงเป็นเดือนอื่น

สั่งพิมพ์รายงาน ภงด.1 กับรายงาน สปส. 1-10 ของเดือนมิถุนายน ยอดเงินที่แสดงออกมาถูกต้อง คือ เป็นยอดที่จ่ายในเดือนมิถุนายน…

33 รายชื่อพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ยังแสดงอยู่ในรายงาน ภ.ง.ด.1

ขณะที่พิมพ์รายงานภงด. 1 รายชื่อพนักงานที่ลาออกไป ยังปรากฏอยู่ในรายงาน สาเหตุมาจากได้มีการคำนวณรายได้และภาษีของพนักงานคนนั้น…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851