Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

21 การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบันทึกรายการในกรณีที่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สมมุติ ว่าจำนวนเงินทั้งหมด 470,832.43 เป็นยอดเงิน…

22 การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

23 ต้องการให้แสดงต้นทุนขาย ในรายงานประวัติการขาย (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ)

รายงานในโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ สามารถให้แสดงต้นทุนขายในรายงานได้ โดยคุณจะต้องกำหนดรหัสผ่านในโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

24 การเพิ่มข้อความและแก้ไขใบกำกับ

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลในใบกำกับ เช่น อยากให้มีข้อมูลอื่นแสดงเพิ่ม สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีการดังนี้…

25 การสร้างรายละเอียดสินค้ามากกว่า 1 บรรทัด ให้แสดงในใบกำกับแบบอัตโนมัติ

กรณีที่มีสินค้าที่จำเป็นจะต้องแสดงรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียด ในโปรแกรม EASY-ACC จะมีคำสั่งพิเศษสำหรับการสร้างรหัสสินค้าที่เป็นประเภทข้อความ…

26 โปรแกรมเจ้าหนี้ : บันทึกภาษีซื้อข้ามเดือน (จ่ายภาษีคนละเดือนกับวันที่ในใบกำกับ)

ในกรณีที่ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายล่าช้าเกินเดือนที่ที่กำหนด เช่น ใบกำกับลงวันที่ 15/12/2561 แต่ได้รับใบกำกับภาษีเดือน…

27 การนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ (Restore) โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

กรณีที่ต้องการนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ ทำตามขั้นตอนดังนี้ ** กรณีใช้งานบนระบบ Lan ต้องแจ้งให้ทุกเครื่องออกจากโปรแกรม…

28 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับคำนวณต้นทุนการผลิต

การนำโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิต สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ สมมุติว่าเป็นธุรกิจผลิตตู้แช่…

29 ขึ้นข้อความ Access violent in address xxxxxxx in module ...หรือเป็นเครื่องหมายกากบาท ในกรณีที่แก้ไข TEMP ต่างๆแล้วยังไม่หายให้แก้ไขตามนี้

1. เปิด My Computer หรือ This PC คลิกขวามือที่ไดรฟ์ C ไปที่ Properties 2. คลิก Disk Cleanup 3. จะมี Pop Up หน้าต่าง Disk Cleanup for ( C ) คลิก checkbox…

30 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า รายละเอียด : กิจการที่มีการผลิต…

31 วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เรื่อง : วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการที่ต้องมีการคุมวัสดุและอุปกรณ์เป็นสำคัญ…

32 มีปัญหาเรื่องการเปิดบิล VAT ผิด ใส่ราคาเกินจริงไป เวลาลูกค้าส่งยอดมาน้อยกว่าที่เปิดไปต้อง การทำใบลดหนี้รบกวนแจ้งด้วยว่าต้องทำอย่างไร

สมมุติว่า ออกใบกำกับไปเป็นมูลค่า 9000 บาท แต่ราคาจริงราคา 7500 บาท สามารถทำได้ดังนี้ 1. ไปที่รายการ…

33 วิธีกำหนดให้วันที่ออกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ต้องไม่น้อยกว่าวันที่ออกใบกำกับ

ในการบันทึกการรับชำระเงินหรือจ่ายเงิน (ออกใบสำคัญรับ/จ่าย) โดยปกติ โปรแกรมจะตรวจสอบว่าวันที่นั้นอยู่ในงวดบัญชีหรือไม่…

34 ใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows ได้นำ Template มาใช้ในการสร้างรายงาน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานและใบกำกับได้มากมายหลายรูปแบบ…

35 การกำหนดสิทธิ์ดูรายงานประวัติการขายใน EASY-ACC Accounting System

ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปดูรายงานได้ในหัวข้อ Report แต่เฉพาะรายงานประวัติการขายสินค้า…

36 วิธีการปรับตำแหน่งวันที่ของเช็ค (เฉพาะ EASY-ACC B3503 ขึ้นไป)

โปรแกรม EASY-ACC for Windows ตั้งแต่ B3503 มีการแสดงวันที่ในเช็ค จากรูปแบบ วัน/เดือน/ปี เป็น DDMMYYYY เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเช็คในปัจจุบัน…

37 การแยกรายการสมุดรายวัน ที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ฯ

วิธีการแยกรายการสมุดรายวันจากบัญชีแยกประเภท ที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ฯ โดยปกติตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์การจัดทำบัญชีกิจการ…

38 โปรแกรม EASY-ACC for Windows V1.1 B342x เพิ่มหลักของหน่วยสาขาที่ในใบกำกับภาษี

จากการที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 194-197 เรื่องให้มีข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี…

39 การออกใบลดหนี้ กรณีที่ออกใบกำกับภาษีไปแล้วเพื่อลดยอดหนี้

ลูกค้าสั่งสินค้าชนิดหนึ่ง จำนวน 50 ชิ้น ๆ ละราคา 1000 บาท ต่อมาอีก 1 อาทิตย์ทางผู้ขายได้ทำใบลดหนี้ไปให้…

40 กำหนดให้แสดงสินค้าคงเหลือเมื่อกด F1

ในขณะที่กำลังจะทำการบันทึกรายการขาย หรือ ออกใบกำกับ บางครั้งผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนที่จะบันทึกรายการ…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851