ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

2 นำเข้าข้อมูลลูกค้า (AR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC  Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

3 การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รองรับรูปแบบใบกำกับภาษีปี พ.ศ. 2557 Featured

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

4 วิธีการคัดลอกใบกำกับในโปรแกรม EASY-ACC Featured

สำหรับกิจการที่จะต้องมีการเปิดบิลมากๆ และรายการที่เปิดบิลมักจะซ้ำๆ กัน โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะทำการคัดลอกบิลที่เคยเปิดมาแล้วได้…

5 การพิมพ์บาร์โค้ด Featured

ในโปรแกรม EASY-ACC for Windows สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

6 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า รายละเอียด : กิจการที่มีการผลิต…

7 วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เรื่อง : วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการที่ต้องมีการคุมวัสดุและอุปกรณ์เป็นสำคัญ…

8 มีปัญหาเรื่องการเปิดบิล VAT ผิด ใส่ราคาเกินจริงไป เวลาลูกค้าส่งยอดมาน้อยกว่าที่เปิดไปต้อง การทำใบลดหนี้รบกวนแจ้งด้วยว่าต้องทำอย่างไร

สมมุติว่า ออกใบกำกับไปเป็นมูลค่า 9000 บาท แต่ราคาจริงราคา 7500 บาท สามารถทำได้ดังนี้ 1. ไปที่รายการ…

9 วิธีกำหนดให้วันที่ออกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ต้องไม่น้อยกว่าวันที่ออกใบกำกับ

ในการบันทึกการรับชำระเงินหรือจ่ายเงิน (ออกใบสำคัญรับ/จ่าย) โดยปกติ โปรแกรมจะตรวจสอบว่าวันที่นั้นอยู่ในงวดบัญชีหรือไม่…

10 ใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows ได้นำ Template มาใช้ในการสร้างรายงาน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานและใบกำกับได้มากมายหลายรูปแบบ…

11 การกำหนดสิทธิ์ดูรายงานประวัติการขายใน EASY-ACC Accounting System

ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปดูรายงานได้ในหัวข้อ Report แต่เฉพาะรายงานประวัติการขายสินค้า…

12 วิธีการปรับตำแหน่งวันที่ของเช็ค (เฉพาะ EASY-ACC B3503 ขึ้นไป)

โปรแกรม EASY-ACC for Windows ตั้งแต่ B3503 มีการแสดงวันที่ในเช็ค จากรูปแบบ วัน/เดือน/ปี เป็น DDMMYYYY เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเช็คในปัจจุบัน…

13 การแยกรายการสมุดรายวัน ที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ฯ

วิธีการแยกรายการสมุดรายวันจากบัญชีแยกประเภท ที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ฯ โดยปกติตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์การจัดทำบัญชีกิจการ…

14 โปรแกรม EASY-ACC for Windows V1.1 B342x เพิ่มหลักของหน่วยสาขาที่ในใบกำกับภาษี

จากการที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 194-197 เรื่องให้มีข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี…

15 การออกใบลดหนี้ กรณีที่ออกใบกำกับภาษีไปแล้วเพื่อลดยอดหนี้

ลูกค้าสั่งสินค้าชนิดหนึ่ง จำนวน 50 ชิ้น ๆ ละราคา 1000 บาท ต่อมาอีก 1 อาทิตย์ทางผู้ขายได้ทำใบลดหนี้ไปให้…

16 กำหนดให้แสดงสินค้าคงเหลือเมื่อกด F1

ในขณะที่กำลังจะทำการบันทึกรายการขาย หรือ ออกใบกำกับ บางครั้งผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนที่จะบันทึกรายการ…

17 ต้องการดูรายงานสรุปยอดขายแต่ละปี ใน Billing

ในโปรแกรม Billing จะมีรายงานสรุปยอดขายแต่ละวัน/เดือน ในกรณีที่ท่านต้องการดูยอดขายสรุปเป็นรายปี…

18 ต้องการกำหนดไห้ user รายอื่นที่ไม่ใช้รหัสที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขวันที่บิลขายได้ และราคาขายตามที่กำหนดไว้

ต้องการล๊อคไห้ user รายอื่นที่ไม่ใช้รหัสที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขวันที่บิลขายได้ และราคาขาย ตามที่ล๊อคไว้…

19 การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าบริการ EASY-ACC Accounting for Windows

สำหรับกิจการที่เกี่ยวกับงานบริการ ซึ่งไม่สามารถออกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้จนกว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า…

20 การกำหนด Template_dot_9x11 สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดแคร่สั้น 9x11 กระดาษต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์รายงานจากโปรแกรมผ่านทางเครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX ชนิดแคร่สั้น ให้ดาวน์โหลดชุด…

1 2 3 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851