ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

1 รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows Build 16xx Featured

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows Build 16xx โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows ได้มีการปรับปรุงการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง…

2 วิธีปรับตารางอัตราภาษีใหม่สำหรับปี 2556 แบบอัตโนมัติ Featured

1. เรียกเข้าโปรแกรม EASY-ACC Payroll เลือกเมนู Update > แก้ไขตารางอัตราภาษี... 2. คลิกเมาส์ขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนจอ…

3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาปี 2555 Featured

ข้อ 1 การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาสาหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไปนั้น มิให้ถือว่าเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี…

4 วิธีการเปลี่ยนประกันสังคมจาก 3% เป็น 4% ใน 6 เดือนหลัง ปี 2555  Featured

การส่งเงินสมทบ กรกฎาคม 2555-31 ธันวาคม 2555 หักกี่เปอร์เซนต์ แล้วหักอย่างไรบ้าง ในปี 2555 ประกันสังคมให้กำหนดว่า…

5 วิธีการเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll ระหว่างปี Featured

โดยปกติข้อมูลของเงินเดือนและค่าแรงจะต้องมีการเก็บสะสมยอดมาตั้งแต่ต้นปี คือในเดือนมกราคมของปีนั้นๆ…

6 การนำข้อมูลประกันสังคมจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll ยื่นนำส่งผ่านทางเว็บไซด์

ผู้ประกอบการที่ยืนนำส่งข้อมูลประกันสังคมด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ สามารถที่จะยื่นนำส่งแบบผ่านทางเว็บไซด์ของประกันสังคมได้…

7 วิธีการจัดทำเงินเดือนจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ผ่านธนาคารกรุงเทพโดยใช้ BIZ iBanking Online

วิธีการจัดทำเงินเดือนจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ผ่านธนาคารกรุงเทพโดยใช้ BIZ iBanking Online ขั้นตอนแรกให้จัดทำข้อมูลให้เรียบร้อยโดยกำหนดวิธีการตาม…

8 นำเข้าข้อมูลพนักงาน (PR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลพนักงานจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

9 การสร้างรายงาน กท.20 ก. จากโปรแกรม EASY-ACC Payroll

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำรายงาน กท.20 ก. โดยใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll จะต้องมีข้อมูลสำรองไว้ตลอด 12 เดือน…

10 ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557

อัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557 จะเป็นอัตรา 5% สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll จะต้องปรับโปรแกรมตามวิธีการดังนี้…

11 ตัวอย่างการนำข้อมูลจากโปรแกรมเครื่องบันทึกเวลามายัง EASY-ACC Payroll

สำหรับผู้ใช้เครื่องบันทึกเวลาโดยมีโปรแกรมจัดการบันทึกเวลาเข้าออก (Time Attendance) ซึ่งโปรแกรมเก็บบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน…

12 ไม่สามารถจัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงไทยได้เนื่องจากรูปแบบไม่ตรง

ในการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารกรุงไทย บางกิจการยังคงใช้รูปแบบการนำส่งแบบเก่า บางกิจการใช้รูปแบบการนำส่งแบบใหม่…

13 การเพิ่มประเภทรายได้ให้พนักงาน และต้องการนำไปรวมคำนวณเพื่อหักประกันสังคม

กรณีที่กิจการมีการเพิ่มประเภทรายได้ให้กับพนักงาน และต้องการนำรายได้นั้นไปรวมเพื่อหักประกันสังคมด้วย…

14 เทคนิคการสร้างข้อมูลเงินเดือนแยกเก็บไว้แต่ละเดือน

ในการคำนวณเงินได้และภาษีของพนักงานในแต่ละเดือนนั้น ข้อมูลที่คำนวณจะต้องเป็นเงินได้และภาษีเฉพาะในเดือนนั้น…

15 ทำความรู้จักกับ RMF / LTF และการแก้ไขในกรณีที่ต้องการแก้ไขอัตราลดหย่อนในโปรแกรม EASY-ACC Payroll

ในโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้จัดเตรียมในส่วนรายการลดหย่อนเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการคำนวณภาษี…

16 กำหนดรายละเอียดคู่สมรสกรณีที่ความเป็นสามีภรรยามิได้อยู่ตลอดปีภาษี

ตามประกาศล่าสุดของกรมสรรพากร (ปี 2555) คู่สมรสที่มีเงินได้ทั้งคู่ สามารถหักค่าลดหย่อนบุตรได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องหาร…

17 การนำค่าครองชีพไปคำนวณประกันสังคม

เข้าไปที่เมนู Update > เพิ่มหรือแก้ไขรายการหัก ให้เปลี่ยนชนิดของประกันสังคมจากเดิมคือ ชนิดที่…

18 รายชื่อพนักงานที่ลาออกไปแล้ว แต่ยังแสดงอยู่ในรายงาน ภ.ง.ด.1

พนักงานได้ลาออก และ มีการใส่วันที่ลาออกของพนักงาน แต่ในรายงาน ภงด.1 จึงยังปรากฏรายชื่อพนักงานที่ลาออกแล้วในรายงาน…

19 การกำหนดรายได้ให้พนักงานบางคนเท่ากันทุกเดือน

บางบริษัทจะมีการกำหนดรายได้บางรายการให้พนักงานบางคนเท่ากันทุกเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน…

20 การโอนข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรงเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

สร้างรหัสบัญชีต่าง ๆ ก่อนที่จะโอนข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง เข้าสู่ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท…

1 2 3 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851