Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

Error code : 17 Cannot rename across drives

Views: 5844 Last Updated: 05/07/2012 11:16

ความหมายและสาเหตุ

เกิดจากการเปลี่ยนชื่อไฟล์ของข้อมูลโดยไฟล์ข้อมูลต้นทางและปลายทาง ไม่ได้อยู่ในไดร์ฟเดียวกัน


วีธีการแก้ไข

ให้ตรวจสอบคำสั่ง Rename หรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อว่า "ไฟล์ต้นทาง" กับ "ไฟล์ปลายทาง" อยู่ไดร์ฟเดียวกันหรือไม่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851