Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. สร้างรหัสค่าบริการและการเพิ่มจำนวนสินค้าที่เป็นค่าบริการ
  2. การปรับตั้งค่าเงินสมทบประกันสังคม นายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2.5% งวดเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564
  3. วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในโปรแกรม EASY-ACC และ EASY-ACC Payroll
  4. การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
  5. การปรับตั้งค่าประกันสังคมของ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564
  6. การปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อเริ่มต้นงานปี 2564 หรือมีข้อความ "วันที่บันทึกไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในงวดบัญชี"
  7. ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee
  8. รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 2.0
  9. นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ
  10. บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851