ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0
  2. นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ
  3. บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)
  4. การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดของ EASY-ACC Payroll 2.0
  5. ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
  6. ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
  7. การปรับตั้งค่าประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (ลูกจ้างและนายจ้าง 5%)
  8. การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  9. กรณีที่หักเงินประกันสังคมเดือน มี.ค. 63 พนักงานได้เต็มจำนวน (หัก 5%) จะบันทึกเงินประกันสังคมเดือน เม.ย.63 คืนให้พนักงานต้องบันทึกอย่างไร
  10. โอนข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) ไปโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ได้ หลังจากอัพเดทเวอร์ชั่น

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851