ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. การตั้งค่าเงินสมทบประกันสังคม 2% งวดเดือน ก.ย.63- พ.ย.63 ในโปรแกรม EASY-ACC Payroll
  2. รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 2.0
  3. นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ
  4. บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)
  5. การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดของ EASY-ACC Payroll 2.0
  6. ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
  7. ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
  8. การปรับตั้งค่าประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (ลูกจ้างและนายจ้าง 5%)
  9. การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  10. กรณีที่หักเงินประกันสังคมเดือน มี.ค. 63 พนักงานได้เต็มจำนวน (หัก 5%) จะบันทึกเงินประกันสังคมเดือน เม.ย.63 คืนให้พนักงานต้องบันทึกอย่างไร

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851