ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. การปรับตั้งค่าประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (ลูกจ้างและนายจ้าง 5%)
  2. การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  3. กรณีที่หักเงินประกันสังคมเดือน มี.ค. 63 พนักงานได้เต็มจำนวน (หัก 5%) จะบันทึกเงินประกันสังคมเดือน เม.ย.63 คืนให้พนักงานต้องบันทึกอย่างไร
  4. โอนข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) ไปโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ได้ หลังจากอัพเดทเวอร์ชั่น
  5. หักเงินประกันสังคม 1% เงินส่วนที่บริษัทสมทบ 4% จะเท่ากับ เงินที่หักพนักงานคูณด้วย 4 หรือไม่
  6. กรณีมีการคำนวณประกันสังคมงวดแรกไปแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนอัตราหักเงินใหม่ในงวดที่ 2 จะแก้ไขอย่างไร
  7. การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด มี.ค.-ส.ค.63 (ตั้งแต่ V1.1 B1924)
  8. การเรียก Template ที่โปรแกรมกำหนดไว้กลับมา
  9. การปรับอัตราเงินประกันเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เพื่อลดภาระจากปัญหาไวรัส COVID-19
  10. ต้องการให้แสดงต้นทุนขาย ในรายงานประวัติการขาย (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ)

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851