Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

แก้ไขรายการรายได้ หรือรายการหัก จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้งหรือไม่

Views: 7014 Last Updated: 13/07/2012 15:14

สำหรับในกรณีที่แก้ไขรายการ รายได้ หรือรายการหัก ให้กับพนักงานบางคน ไมจำเป็นที่จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้ง โดยสามารถคำนวณเฉพาะเป็นรายบุคคลได้ มีวิธีการดังนี้ :

  1. เข้าไปที่โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง> Edit> บันทึกรายการประจำวัน
  2. เรียกพนักงานคนที่ต้องการแก้ไขรายได้ หรือ รายการหัก  3. กด F7 เพื่อคำนวณใหม่
  4. เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ตกลง หรือกด F10

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851