Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การแก้ไขในกรณีถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปก่อนที่จะพิมพ์แบบยื่น ภ.ง.ด. ต่างๆ

Views: 7094 Last Updated: 13/07/2012 16:36

ถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถพิมพ์รายงานในเดือนนั้นได้อีก เนื่องจากยอดสะสมเดือนจะเป็นศูนย์ เพื่อที่จะบันทึกในเดือนถัดไป ดังนั้นให้คุณนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมา Restore ใหม่ ดู การเรียกข้อมูลที่สำรองกลับคืน แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ ให้นำข้อมูลของเดือนก่อนหน้าที่สำรองไว้ กลับมา Restore แล้วบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่

สำหรับการแก้ไขรายการ รายได้ หรือรายการหัก ให้กับพนักงานบางคน จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้งหรือไม่ หรือสามารถคำนวณเฉพาะเป็นรายบุคคลได้ โดยไม่จำเป็นต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้ง ท่านสามารถสั่งใหัโปรแกรมคำนวณเฉพาะพนักงานบางคน ดู การแก้ไขรายได้ หรือรายการหักจะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้งหรือไม่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851