Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงาน แล้วมีพนักงาน 1 คน พิมพ์ออก 2 ใบ

Views: 11188 Last Updated: 03/08/2012 16:01

ปัญหา : พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงานออกมาแล้ว เวลาพิมพ์ หรือดูที่หน้าจอ มีพนักงานหนึ่งคน แสดง/พิมพ์ ออกมา 2 หน้า 

            แล้วพนักงานคนที่ 2 ก็ไม่พิมพ์ออกมาให้ ดังตัวอย่าง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

แผ่นที่ 1


แผ่นที่ 2


สาเหตุ : เนื่องจากมีพนักงานบางคนมีการกำหนดรหัสของพนักงานไม่เป็นไปตามรูปแบบให้ตรงกัน วิธีการแก้ไข 

            คือต้องทำการแก้รหัสของพนักงานให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน

วิธีการแก้ไข

1.ตรวจสอบว่ามีพนักคนไหนที่รหัสพนักงานไม่เหมือนกับคนอื่นหรือไม่


2.หลังจากที่ทำการตรวจแล้วพบว่ามีพนักงานที่รหัสไม่เหมือนกับพนักงานคนอื่น ให้ทำการตรวจสอบว่ามีรายการบันทึกประจำวันหรือไม่ วิธีการตรวจสอบให้เข้าไปที่ เมนู Editบันทึกรายการประจำวัน ...


3.เรียกพนักงานที่ปัญหาขึ้นมา ถ้ามีรายการบันทึกให้ทำการลบรายการบันทึกออก แล้วกด ตกลง


4.ทำการเปลี่ยนรหัสพนักงานให้เหมือนกับพนักงานคนอื่นโดยการ เข้าเมนู Updateเพิ่ม/แก้ไขพนักงาน... 


5.เรียกพนักงานที่มีปัญหาขึ้นมาทำการเปลี่ยนรหัสพนักงาน โดยหลังจากเรียกพนักงานขึ้นมาแล้ว ให้ กด Alt+F9 จะมีหน้าต่าง Special Task ป้อนรหัสคำสั่งที่ต้องการ ก็ให้ใส่คำว่า RN01 เสร็จแล้วกด Yes

**การแก้ไขจะต้องไม่มีรายการรายได้หรือเงินเดือนหรือรายการบันทึกประจำวัน.. ให้ดูที่ข้อ 3.**


6.ทำการใส่รหัสพนักงานตามที่ต้องการได้เลย  หลังจากที่ทำการเปลี่ยนรหัสพนักงานเสร็จแล้ว ก็ทำการบันทึกรายการตามปกติ แล้วก็สามารถออกรายงานได้เลย

ตัวอย่าง เปลี่ยนจากรหัส  54007 เป็น 54-007หมายเหตุ

การเปลี่ยนรหัส อาจทำให้รายงานที่เคยพิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้ อาจจะต้องสั่งพิมพ์ใหม่ อย่างเช่น ทะเบียนการจ่ายเงินได้พนักงาน..., รายการบันทึกประจำวัน... หรือ การจัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ 

 

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851