Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

กำหนดให้แสดง/ไม่แสดงหน้าจอเลือกเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่พิมพ์

Views: 12727 Last Updated: 23/06/2013 23:19

โดยปกติ หากท่านกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ในโปรแกรม EASY-ACC เป็น Default เมื่อมีการสั่งพิมพ์รายงานจะแสดงหน้าจอให้เลือกเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง (ตามรูป) แต่ถ้าระบุชื่อเครื่องพิมพ์โดยตรง (ไม่ได้กำหนดเป็น Default) ก็จะไม่มีการแสดงหน้าจอดังกล่าว


ในกรณีที่ท่านต้องการ (หรือไม่ต้องการ) ให้แสดงหน้าจอสำหรับเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ใบกำกับทุกครั้ง ให้กำหนดดังนี้

1. เข้าไปที่หัวข้อ Others > แก้ไขจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN (ที่โปรแกรมใดก็ได้)


2. คลิกแทบ "เครื่องพิมพ์" ถ้าต้องการให้แสดงหน้าจอเลือกเครื่องพิมพ์ฯ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "แสดงหน้าจอเลือกเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง" หรือถ้าไม่ต้องการให้แสดง (ต้องการพิมพ์ทันที) ให้เอาเครื่องหมายถูกออก


หมายเหตุ:-

  • การกำหนดนี้ไม่มีผลหากเป็นการแสดงผลทางจอภาพ
  • คุณสมบัตินี้จะมีอยู่ในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Accounting System ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.1 B3301 ขึ้นไป ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นได้ คลิก

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851