Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การแก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 197

Views: 37899 Last Updated: 21/11/2013 11:19

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่ 197

ดูรายละเอียดประกาศฉบับนี้ ประกาศอธิบดีฉบับที่ 197

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC for Windows สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ตาม Link นี้ 

http://www.businesssoft.com/lastest-update.html

รายงานภาษีซื้อ / รายงานภาษีขาย

 1.  เข้าโปรแกรม เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย  ไปที่หัวข้อ Report > พิมพ์รายงานภาษีซื้อ 2. ในส่วนการแก้ไขรูปแบบรายงาน ให้เลือกนำส่งสรรพากร จากนั้น ให้คลิกเลือก ออกแบบรายงาน  3. จาก Report Designer เลือก Tool > Restore Default Template 4. จอภาพจะแจ้งข้อความ ว่าต้องการจะลบรายงานเดิมเพื่อกลับไปใช้ Default Template หรือไม่ ให้ตอบ Yes  5. จากนั้นจะได้รายงานออกมาหมายเหตุ การแก้ไขรายงานภาษีขาย ให้เข้าไปที่โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เลือก  Report > พิมพ์รายงานภาษีขาย ให้แก้ไขแบบเดียวกัน ตั้งแต่ข้อ 2-4  


แบบฟอร์มใบกำกับ

การแก้ไขใบกำกับภาษี ในโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ โปรแกรมได้เพิ่มส่วนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ สำนักงาน/สาขา ของแฟ้มลูกค้า มีขั้นตอนดังนี้

 1.      เข้าโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ในกรณีที่พิมพ์ลงแบบฟอร์มสำเร็จรูป ไปที่ Report > ออกแบบฟอร์มใบกำกับ > ลงแบบฟอร์มสำเร็จรูป > ใบกำกับสินค้า (กรณีใช้ใบกำกับแบบไม่ลงแบบฟอร์มสำเร็จรูป ให้เลือกแบบไม่ลงแบบฟอร์มสำเร็จรูปแทน) 2.       ทำสำเนาข้อความเพื่อนำมาแก้ไข โดยคลิกที่ 02-รหัสลูกค้า > Ctrl+C > Ctrl+V เปลี่ยนรหัสลูกค้าที่ทำสำเนามาให้เป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลือก 02-รหัสลูกค้า > 40-แฟ้มลูกค้า_เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  3.       ทำตามหัวข้อที่ 2 อีกครั้ง แต่เลือก 41-แฟ้มลูกค้า_สำนักงานใหญ่/สาขาที่  4.       เพิ่มข้อความในใบกำกับ เช่นคำว่า เลขประตัวผู้เสียภาษี ให้คลิกที่อักษร A แล้วเลื่อนเม้าส์มาที่ตำแหน่งที่ว่างจะมีข้อความ Label ขึ้นมา เปลี่ยนข้อความตามความต้องการ   ในที่นี้เปลี่ยนเป็นคำว่า 
  เลขประตัวผู้เสียภาษี   5.       ทำตามหัวข้อที่ 2 อีกครั้ง แต่เลือก 28-ผู้ประกอบการสำนักงานใหญ่/สาขาที่ สำหรับกิจการ 6.       เมื่อพิมพ์ใบกำกับออกมา จะได้รูปแบบตามที่ต้องการ


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851