Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ปรับรูปแบบการพิมพ์รายงานแบบตารางให้พิมพ์แบบพื้นขาว

Views: 16852 Last Updated: 17/03/2015 11:32

ในการพิมพ์รายงานแบบตารางโปรแกรมจะกำหนดค่าในการพิมพ์เป็นมาตรฐานไว้ (ตามรูป)


ถ้าพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์แบบ Dot หรือเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์สีอาจจะทำให้เห็นข้อความไม่ชัดเจน สามารถปรับได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกพิมพ์รายงานแบบตาราง คลิกที่ File > Print/Preview

2. คลิกที่ปุ่ม Design หรือกด Ctrl+D 


3. จากไดอะล็อก Format Report คลิกที่แทป Style > ทำเครื่องหมายที่ Use Native Style > ที่ช่อง Style Sheet เลือก Transparent แล้วคลิก OK


4. รายงานจะเปลี่ยนไปตามรูป


5. การปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลกับทุกรายงานในโปรแกรมให้โดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบเดิมสามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851