Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีกำหนดให้วันที่ออกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ต้องไม่น้อยกว่าวันที่ออกใบกำกับ

Views: 14334 Last Updated: 17/06/2015 15:12

ในการบันทึกการรับชำระเงินหรือจ่ายเงิน (ออกใบสำคัญรับ/จ่าย) โดยปกติ โปรแกรมจะตรวจสอบว่าวันที่นั้นอยู่ในงวดบัญชีหรือไม่ กรณีที่ท่านต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบเพิ่มเติมว่า วันที่ออกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย จะต้องไม่น้อยกว่าวันที่ออกใบกำกับ ยกตัวอย่างเช่น ใบกำกับลงวันที่ 20/01/58 แต่วันที่ออกใบสำคัญรับคือ 01/01/58 ซึ่งหมายความว่ามีการออกใบสำคัญรับก่อนที่จะมีการออกใบกำกับ มีวิธีกำหนดดังนี้

  1. เรียกเข้าโปรแกรม ที่หน้าจอ EASY-ACC Applications Center ให้กด <ALT>+<F9> พิมพ์รหัสคำสั่ง ECACC.INI คลิก OK (ขั้นตอนนี้ จะเป็นการเรียกโปรแกรม Notepad.exe พร้อมกับเปิดไฟล์ ECACC.INI)  2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงไป CheckPaymentAndReceiptDate=TRUE (หากมีคำสั่งอื่นอยู่ก่อนหน้านี้ ให้แทรกที่บรรทัดใดก็ได้) ทำการ Save ให้เรียบร้อย  3. เป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากนี้ เมื่อมีการรับชำระเงิน (ออกใบสำคัญ) โปรแกรมจะตรวจสอบวันที่เพิ่มเติมให้ ตามรูป

หมายเหตุ:-

  • หากไม่มีความจำเป็นกับการทำงานส่วนนี้ ไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ
  • กรณีกำหนดแล้วแต่ไม่พบการทำงานส่วนนี้ ให้ท่านอัพเดทโปรแกรมล่าสุด คลิกที่นี่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851