ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows Build 16xx

Views: 11453 Last Updated: 23/09/2020 14:36

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows Build 16xx

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows ได้มีการปรับปรุงการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของทางราชการที่มีการปรับเปลี่ยน และเพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณรายได้ รายการหัก ภาษี ประกันสังคม ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดภาระในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก สำหรับในเวอร์ชั่นล่าสุดได้มีการเพิ่มเติมการทำงานดังนี้

  • เพิ่มการจัดทำข้อมูลนำส่งธนาคารของ ธนาคารธนชาติ ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์  • เพิ่มตัวเลือก “หักเงินประกันสังคมตามรายได้จริงในแต่ละงวด” กรณีจ่ายเงินประกันสังคมเดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป (ซึ่งแต่เดิมโปรแกรมจะใช้การคำนวณประกันสังคมตามค่าเฉลี่ยของเงินได้แต่ละงวดและนำไปปรับลดในงวดสุดท้ายของแต่ละเดือน)
ตัวอย่างเช่น นายขยัน ได้ค่าแรงรายวันๆ ละ 350 บาท จ่ายเงินทุก 7 วัน (เดือนละ 4 งวด)

- งวดที่ 1 ได้รับค่าแรง 2450 บาท หักประกันสังคม 5% เท่ากับ 123 บาท

- งวดที่ 2 ได้รับค่าแรง 1050 บาท หักประกันสังคม 5% เท่ากับ 53 บาท

- งวดที่ 3 ได้รับค่าแรง 1400 บาท หักประกันสังคม 5% เท่ากับ 70 บาท

- งวดที่ 4 ได้รับค่าแรง 2100 บาท หักประกันสังคม 5% เท่ากับ 104 บาท

ซึ่งถ้าตามเงื่อนไขการหักเงินประกันสังคม ให้คำนวณที่เงินได้ขั้นต่ำ 1650 บาทเท่ากับว่าพนักงานจะต้องถูกหักอย่างน้อย 83 บาท จากตัวอย่างถ้ากิจการหักเงินไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะหักหักไว้ 83 บาทจากเงินได้ 1050 บาท ถ้าในกรณีที่พนักงานลาออกในงวดที่ 2 กิจการก็จะหักประกันสังคมของพนักงานเกินไป 30 บาท และเป็นภาระที่กิจการจะต้องจ่ายสมทบมากขึ้นไปด้วย เงื่อนไขแบบที่ 3 ที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้การคำนวณประกันสังคมใีความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้โปรแกรม

  • New: เพิ่มคำเตือนให้ปิด Firewall ก่อนทำการถอนสิทธิ์การติดตั้ง
  • Improved: ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด (ดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติ)
  • Improved: การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ ถ้าเป็นบน LAN จะตรวจสอบเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น
  • Smaller fixes and improvements

คลิก ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นล่าสุด

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851