ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

Views: 9496 Last Updated: 09/09/2016 16:24

เรื่อง : วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการที่ต้องมีการคุมวัสดุและอุปกรณ์เป็นสำคัญ เพราะส่วนใหญ่ กิจการรับเหมาก่อสร้างจะมีโครงการมากกว่า 1 แห่ง และแต่ละแห่งต้องมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่าง ดังนั้นเพื่อให้ทราบยอดสรุปการเบิก, วัสดุรวมทั้งต้นทุนต่างๆ ของแต่ละโครงการ ซึ่งในโปรแกรมระบบบัญชี EASY- ACC ได้ประยุกต์การใช้งานสำหรับธุรกิจนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีการ / การแก้ไข :

1.สร้างรหัสคลังสินค้าขึ้นมา ในโปรแกรมสินค้าคงคลัง > UPDATE/เพิ่มหรือแก้ไขคลังสินค้า โดยตั้งชื่อคลังสินค้าตามโครงการ เช่น

- คลังที่ 001 เป็น คลังสินค้าหลัก

- คลังที่ 002 เป็น โครงการรังสิต

- คลังที่ 003 เป็น โครงการลำลูกกา

- คลังที่ 004 เป็น โครงการรัชดา
2.จากนั้นให้สร้างรหัสสินค้าที่เป็นวัสดุ ซึ่งจะนำไปใช้ก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย เหล็ก ที่เมนู UPDATE เลือกหัวข้อ เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มสินค้า
3.กำหนดการใช้ระบบหลายคลังสินค้าที่  โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย และ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้  ที่เมนู OTHERS เลือกหัวข้อ การใช้ระบบหลายคลังสินค้า โดยกำหนด "ต้องการระบุคลังสินค้าขณะบันทึก"
4.เมื่อซื้อสินค้าให้ทำการบันทึกรายการที่โปรแกรมซื้อสินค้า โดยระบุคลังสินค้าที่ซื้อเข้าเป็นคลังที่ 001 คือ คลังสินค้าหลัก
5.จากนั้นให้โอนสินค้าจากคลังที่ 001 ไปที่คลังสินค้าตามโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 1
6.เมื่อโครงการใดเบิกวัสดุใช้ก่อสร้าง ให้ทำรายการขายสินค้าออกจากคลังที่เบิกไปใช้ โดยทำรายการที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > EDIT/บันทึกรายการประจำวัน โดยให้ระบุคลังสินค้า ที่เบิกวัสดุไปใช้ก่อสร้าง (ตามโครงการที่เบิกไปใช้) และเลือกรายการเป็นขายสินค้าจำนวนเท่ากับที่เบิกไปใช้จริง ส่วนราคาให้ใส่เป็นศูนย์บาท
7.เมื่อต้องการทราบว่า แต่ละโครงการได้เบิกวัสดุไปใช้จำนวนเท่าไร ก็ให้จัดพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า และในกรณีที่ต้องการทราบยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละโครงการ หรือ สินค้าคงเหลือทั้งหมด ก็ให้จัดพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือแต่ละคลัง

8.ในกรณีที่แต่ละโครงการมีรายได้เกิดขึ้นให้ทำรายการที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ > EDIT/ออกใบกำกับสินค้า โดยให้ระบุคลังสินค้าที่ขายตามโครงการ ที่มีรายได้ และถ้าต้องการทราบยอดรายได้ของแต่ละโครงการ ก็ให้จัดพิมพ์รายงานสรุปยอดขายของแต่ละโครงการออกมา
9.ในทำนองเดียวกัน ถ้าแต่ละโครงการมีรายจ่ายเกิดขึ้นก็ให้บันทึกรายการที่ โปรแกรมซื้อสินค้า > EDIT/บันทึกรายการซื้อสินค้า โดยให้ระบุคลังสินค้าที่ซื้อตามโครงการที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และถ้าต้องการทราบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้จัดพิมพ์รายงานสรุปยอดซื้อของแต่ละโครงการออกมา
10.หากต้องการจะโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภท ก็สามารถโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีเพื่อ ออกงบการเงินต่าง ๆ ได้
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851