Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

สร้างรหัสค่าบริการและการเพิ่มจำนวนสินค้าที่เป็นค่าบริการ

Views: 2741 Last Updated: 07/06/2021 09:21

ในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถบันทึกที่เป็นค่าบริการได้ โดยจะกำหนดให้ค่าบริการเป็นเหมือนสินค้าตัวหนึ่งที่จะต้องมีการจำหน่าย แต่ไม่ต้องจำนวนราคาต้นทุนของสินค้า

1. ขั้นตอนแรก ให้ทำการสร้างรหัสสินค้า "ค่าบริการ" ไปที่รายการ Update > เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มสินค้า


2. กำหนดรหัสค่าบริการ (จากตัวอย่างเป็นรหัส 000001) สำหรับราคาขายจะใส่หรือเว้นไว้ก็ได้ เสร็จให้บันทึกรหัส

3. ต่อไปจะต้องเพิ่มจำนวนสินค้า โดยไปที่ Edit > บันทึกรายการประจำวัน 

4. การเพิ่มจำนวนสินค้าที่เป็นค่าบริการให้เลือก ปรับปรุง สำหรับจำนวนในกำหนดไว้มากๆ เช่น 10,000 ส่วนราคาต้นทุนให้ใส่เป็น "0" เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยกด ตกลง


5. จากนั้นสามารถนำรหัสนี้ไปใช้งานได้เหมือนกับเป็นรหัสสินค้าอื่นๆ โดยไม่มีผลต่อต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851