Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ - Billing)

Views: 4901 Last Updated: 18/10/2021 09:45

เมื่อคุณต้องการออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า 

1) ไปที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > Update > เพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า สร้างรหัส "ใบเพิ่มหนี้" สมมุติว่ารหัสคือ DRNOTE


2) จากนั้นคุณจะต้องมีจำนวนสินค้าของ "ใบเพิ่มหนี้" ก่อน ให้ไปที่รายการ Edit > บันทึกรายการประจำวัน  เลือกเป็นรายการ "ปรับปรุง" แนะนำให้กำหนดวันที่ คือ วันที่ 01/01/25xx ของปีปัจจุบัน ราคาสินค้าคือ 0 บาท จำนวนสินค้า 1000 หน่วย


3) เรียกโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ไปที่รายการ Others > กำหนดรูปแบบของใบกำกับ


4) สร้างหัวใบกำกับ ใบเพิ่มหนี้ กด ตกลง เพื่อบันทึก


5) ไปที่ โปรแกรมขายสินค้า > EDIT > ออกใบกำกับ เลือกรหัสลูกหนี้ที่ต้องการออกใบเพิ่มหนี้ ในช่องรหัสสินค้าให้เลือกรหัสใบเพิ่มหนี้ที่สร้างไว้ (จากตัวอย่าง คือ DRNOTE) และใส่จำนวน =1 ราคาต่อหน่วนคือมูลค่าที่จะเพิ่มหนี้


6) คุณอาจจะเพิ่มอ้างอิงใบกำกับลงในในส่วนของรายละเอียดก็ได้


7) จากนั้นก็บันทึกรายการ และสั่งพิมพ์โดยเลือกหัวใบกำกับแบบที่ 1 (หรือแบบอื่นตามที่คุณได้กำหนดไว้ในข้อ 4)


8) ในการพิมพ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ลงฟอร์มสำเร็จรูป EASY-ACC หรือจะพิมพ์ลงกระดาษธรรมดา โดยให้ไปกำหนดที่ Others > กำหนดรูปแบบของใบกำกับ ถ้าจะพิมพ์ลงกระดาษธรรมดาให้เอาเครื่องหมาย "ถูก" ออก ในช่องรายการ พิมพ์ใบกำกับลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูปCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851