Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกผิดของแต่ละโปรแกรมทำอย่างไร

Views: 8758 Last Updated: 24/10/2021 10:07

ในกรณีที่คุณบันทึกรายการจากโปรแกรม EASY-ACC แล้วพบว่าผิดพลาด ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้ โดยให้ไปที่รายการ Other > ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก ของแต่ละโปรแกรม


คำแนะนำ

1) ในโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (GL) จะแยกการลบหรือแก้ไขเป็นสมุดรายวันทั่วไป กับ สมุดรายวันเฉพาะ ถ้าคุณบันทึกรายการจากไหน ก็ให้เลือกลบรายการจากที่บันทึกมา

2) โปรแกรมสินค้าคง (IC) กรณีที่บันทึกผิดรายการผิด จะไม่สามารถแก้ไขรายการที่บันทึกผิดได้ จะต้องลบรายการเดิมแล้วบันทึกใหม่เท่านั้น กรณีที่เป็นรายการซื้อ โปรแกรมอาจจะไม่ยอมให้ลบ เพราะมีรายการขายสินค้าไปแล้ว คุณจะต้องลบรายการขายสินค้านั้นไปก่อนจึงจะลบรายการซื้อนั้นได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือให้บันทึกซื้อที่จะแก้ไขเข้าไปใหม่ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงไปลบรายการเดิมออก

3) โปรแกรมเจ้าหนี้ (AP) และ โปรแกรมลูกหนี้ (AR) คุณจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขรายการบันทึกประจำวันได้ หากรายการนั้นได้ถูกวางบิลหรือชำระเงินเป็นแล้ว ดังนั้นหากต้องการลบหรือแก้ไข จะต้องไปลบรายการวางบิลและการชำระเงินก่อนจึงจะสามารถลบรายการบันทึกประจำวันนั้นได้

4) โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (BI) และ โปรแกรมซื้อสินค้า (PO) คุณจะไม่สามารถแก้ไขรายการใบกำกับได้ หากรายการนั้นได้ถูกวางบิลหรือชำระเงินเป็นแล้ว ดังนั้นหากต้องการลบหรือแก้ไข จะต้องไปลบรายการวางบิลและการชำระเงินในโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ (AP) หรือ โปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) ก่อนจึงจะสามารถลบรายการบันทึกประจำวันนั้นได้


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851