Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

จำรหัสผ่านลำดับที่ 1 ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

Views: 2456 Last Updated: 03/01/2022 11:43

ในการแก้ไขการตั้งค่า จะต้องใช้รหัสผ่านลำดับที่ 1 กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ให้ทำดังนี้

1) สำรองข้อมูลที่จำรหัสผ่านไม่ได้

2) แนบจดหมายขอให้ Reset รหัสผ่าน พร้อมหลักฐาน ลงนามรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ได้แก่

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)

- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

3) ส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมด มาที่อีเมล upload@businesssoft.com

หลังจากทำการ Reset รหัสผ่านแล้ว จะจัดส่งข้อมูลกลับให้ทางอีเมล

หมายเหตุ

- ในการใส่รหัสผ่าน ของโปรแกรม EASY-ACC จะเป็นตัวเลข 5 หลัก ให้ตรวจสอบคีย์บอร์ดว่าเป็นแป้นอังกฤษหรือไม่ มีกด Cap Lock หรือปุ่มอื่น

- ที่พบส่วนใหญ่รหัสลำดับที่ 1 อาจจะเป็นลำดับที่ 2 หรือ 3 ของโปรแกรมอื่น โปรดทดสอบรหัสอื่นๆ ที่ท่านทราบทั้งหมดดูอีกครั้ง

- หรือ ใส่รหัสผ่านโดยใช้เม้าส์คลิกที่ตัวเลขแทนการกดจากคีย์บอร์ด กรณีอาจจะเกิดปัญหาจากอุปกรณ์เสียหาย



Attachments
resetpassword.docx 12.1 Kb Download File

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851