Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การบันทึกรายการ กรณีรายการซื้อมีค่าขนส่งรวมมาในบิลด้วย

Views: 2137 Last Updated: 17/01/2022 17:34

กรณีที่กิจการได้รับใบกำกับภาษีซื้อมา โดยในใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและค่าขนส่งรวมมาในบิล 

วิธีบันทึกรายการ

1) สร้างรหัสสินค้าค่าขนส่งเมื่อซื้อ ในโปรแกรมสินค้าคงคลัง สมมุติว่าเป็นรหัส 95101 หมวดสินค้าเป็น 90 (หรือ กำหนดได้เองตามต้องการ)


2) ไปกำหนดหมวดสินค้าตาม 1) ไปที่ Update > เพิ่ม/แก้ไขหมวดสินค้า สมมุติว่าเป็นหมวด 90 ตั้งรหัสบัญชีเป็น ค่าขนส่งเมื่อซื้อ รหัสบัญชี 5010.3 (ถ้ากำหนดตามโปรแกรม EASY-ACC ได้จัดเตรียมไว้)


3. เมื่อจะบันทึกรายการซื้อ ก็บันทึกไปตามปกติ


เมื่อโอนรายการเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภท จะถูกสร้างรายการให้อัตโนมัติ
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851