Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

บันทึกรายการเงินกู้ยืมธนาคาร

Views: 2526 Last Updated: 07/02/2022 16:25

เมื่อกิจการมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และต้องการบันทึกผ่านโปรแกรมเจ้าหนี้ (AP) สามารถสร้างรายการได้ดังนี้

สร้างรายการ

1) ไปที่รายการ Update > เพิ่มแฟ้ไขแฟ้มบัญชี สร้างรหัสบัญชีแยกประเภท ธนาคารที่ให้กู้ยืมเงิน สมมุติว่าเป็น รหัส 2201 เงินกู้ยืมธนาคากสิกรไทย ประเภทบัญชีคือ 06 หนี้สินระยะยาว


2) สร้างรหัสประเภทเจ้าหนี้ กำหนดรหัสบัญชีคือ 2201


3) สร้างรหัสเจ้าหนี้ใหม่ คือ ธนาคารกสิกรไทย


4) ไปที่รายบันทึกประจำวัน สร้างรายการเจ้าหนี้เงินกู้ยืม สมมุติว่า ได้กู้เงินมาจำนวน 1,000,000 บาท ในช่องบัญชีแยกประเภท ให้ใส่รหัสบัญชีธนาคารที่เงินเข้าบัญชีบันทึกรายการชำระเงินกู้

ในการชำระเงินกู้ ในยอดเงินจะมี 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเงินต้น และ ส่วนที่เป็นดอกเบี้ย เราจะต้องนำส่วนที่เป็นดอกเบี้ย มาบันทึกรายการบันทึกประจำวันทุกครั้งที่จ่ายชำระเงิน

1) ไปที่รายการบันทึกประจำวัน บันทึกรายการดอกเบี้ย


2) กรณีที่ธนาคารตัดบัญชีอัตโนมัติ แนะนำให้เลือกเป็นเช็ค และ บันทึกรายละเอียดตามรูป


3) ในส่วนของเงินต้น ให้บันทึกที่รายการชำระเงินCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851