Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การเตรียมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.จากโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ (AP) เพื่อโอนเข้าโปรแกรม RDPrep

Views: 825 Last Updated: 26/07/2022 20:17

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC V2 สามารถนำข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกจากการชำระเงินในโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1) ไปที่รายการ Report > รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย


2) ใส่ช่วงวันที่ที่จะนำส่งภาษี, เลือกรหัสเจ้าหนี้ (หรือคลิกที่ All),  เลือกประเภทใบแนบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 แล้วคลิก จัดทำไฟล์ข้อมูลสำหรับรรพากร


3) จัดเก็บไฟล์ที่จะนำส่ง โดยไฟล์ ภ.ง.ด.3 จะเป็นชื่อ PND3.TXT และไฟล์ ภ.ง.ด.53 จะเป็น PND53.TXT แล้วคลิก เริ่ม

 

วิธีการนำข้อมูล ภ.ง.ด.3 เข้า RDPrep

วิธีการนำข้อมูล ภ.ง.ด.53 เข้า RDPrep


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851