Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การใช้งานโปรแกรม ECCHGMST สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน IC-AR แบบ BATCH สำหรับ EASY-ACC V2

Views: 14797 Last Updated: 25/10/2023 16:56

โปรแกรม ECCHGMST เป็นโปรแกรมเสริมการทำงานของโปรแกรม EASY-ACC  โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนของโปรแกรมสินค้าคงคลังและโปรแกรมลูกหนี้ โดยอ่านข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อน แล้วมาทำการอัพเดทข้อมูลของ EASY-ACC โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมที่ละตัว โดยข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมสินค้าคงคลัง

  • รหัสผู้ขาย
  • รหัสสินค้าของผู้ขาย
  • ราคาขาย A,B และ C

โปรแกรมลูกหนี้

  • รหัสลูกค้า
  • ประเภทลูกค้า
  • รหัสพนักงานขาย

วิธีการใช้งาน

การจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องทำการสร้างไฟล์ เพื่อให้โปรแกรมทราบว่าข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โดยข้อมูลที่จะจัดเตรียมไว้ก็จะได้มาจากในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมลูกหนี้ดังนี้

1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง ไปที่รายการ UPDATE > เพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า คลิกที่ พิมพ์ แล้วกำหนดช่วงรหัสที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วสั่งพิมพ์รายงานแบบตาราง2.เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ Export โดยคลิกเอาเครื่องหมายถูกออกในรายการที่ไม่ต้องการ3. ทำการ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel File4. จบการทำงานโปรแกรม แล้วเรียกโปรแกรม MS Excel ให้ลบรายการบรรทัดแรกที่เป็นหัวรายงานออก จากนั้นทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการ5. การ Save ข้อมูล ให้เลือกไปที่ Save As แล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่จะ Save เป็น CSV และตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ

6. เข้าไปยังไดเร็คทอรี่ของ ECACC32 เรียกโปรแกรม ECCHGMST_V2.EXE เมื่อจอภาพโปรแกรมแสดงขึ้นมาให้ใส่ Security Code คือ 12345 จากนั้นให้ทำการเลือกไฟล์ที่บันทึกจากข้อ 5. แล้วคลิกตกลง7. เมื่อเสร็จแล้วจะแสดงข้อความว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว8. เข้าไปในโปรแกรมสินค้าคงคลัง จะเห็นว่าข้อมูลจะถูกแก้ไขตามที่ได้กำหนดไว้

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851