Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 วันที่เริ่มต้นงวดในโปรแกรม IC กับ AR ( หรือ AP) ไม่ตรงกันหรือยังไม่ได้กำหนด

เมื่อคุณเรียกโปรแกรมขายสินค้า หรือ โปรแกรมซื้อสินค้า แลัวขึ้นข้อความ วันที่เริ่มต้นงวดในโปรแกรม…

2 การบันทึกรายการส่งคืนสินค้า กรณีที่ผู้ขายออกใบส่งคืนให้

สมมุติว่าได้รับใบรับคืนสินค้าจากผู้ขาย เราจะนำมาบันทึกในโปรแกรม ให้บันทึกดังนี้ 1. เรียกโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย…

3 การปรับแต่งรูปแบบใบกำกับ

แต่ละกิจการจะมีการกำหนดรูปแบบใบกำกับที่แตกต่างกัน บางกิจการอาจจะใช้ฟอร์มที่เตรียมไว้แล้ว…

4 แก้ไขชื่อกิจการที่แสดงอยู่บนจอภาพทำอย่างไร

ชื่อกิจการที่แสดงอยู่บนจอภาพ หากคุณต้องการแก้ไข ให้ไปที่รายการ Other > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ…

5 ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกผิดของแต่ละโปรแกรมทำอย่างไร

ในกรณีที่คุณบันทึกรายการจากโปรแกรม EASY-ACC แล้วพบว่าผิดพลาด ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้ โดยให้ไปที่รายการ…

6 การออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ - Billing)

เมื่อคุณต้องการออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า 1) ไปที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > Update > เพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า…

7 โอนข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) ไปโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ได้ หลังจากอัพเดทเวอร์ชั่น

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ในเวอร์ชั่น 1.1 B3950 ขึ้นไป จะเพิ่มส่วนการบันทึกรายการแบบอื่นๆ และได้เพิ่มบัญชีสำหรับระบบ…

8 อัพเดทโปรแกรมแล้ว โอนข้อมูลจาก AR ไป GL ไม่ได้

สำหรับผู้ที่ทำการอัพเดทโปรแกรมจากเวอร์ชั่น V1.0 เป็น V1.0 B3850 ซึ่งได้เพิ่มเติมการรับชำระเงินแบบอื่นๆ…

9 เกิดข้อผิดพลาด Exception EConvertError in Module .... is not a valid integer value.

เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC แล้วเกิดข้อผิดพลาด Exception ECovertError in module xxxx at xxxx is not a valid integer value. สาเหตุ กำหนดรูปแบบวันที่ใน…

10 มีปัญหาเรื่องการเปิดบิล VAT ผิด ใส่ราคาเกินจริงไป เวลาลูกค้าส่งยอดมาน้อยกว่าที่เปิดไปต้อง การทำใบลดหนี้รบกวนแจ้งด้วยว่าต้องทำอย่างไร

สมมุติว่า ออกใบกำกับไปเป็นมูลค่า 9000 บาท แต่ราคาจริงราคา 7500 บาท สามารถทำได้ดังนี้ 1. ไปที่รายการ…

11 การตรวจสอบตำแหน่งของ Customer Template

ในการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC บนระบบ LAN ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ไปมาได้ตลอด ทำให้ตัวรายงานที่จะพิมพ์ออกมาผิดพลาดได้…

12 ขึ้น Invalid Template Format ขณะพิมพ์ใบวางบิล

สาเหตุ เกิดจาก Template รายงานเสียหาย หรือ หายไปจากโปรแกรม สามารถทำการแก้ไขได้ตามขั้นตอนดังนี้…

13 บันทึกรายการในโปรแกรมขายสินค้า ใส่วันที่แล้วโปรแกรมค้าง

ในขณะที่ทำการบันทึกรายการใบกำกับ พอใส่วันที่ของใบกำกับแล้วปรากฏว่าโปรแกรมค้างไม่ทำงาน สาเหตุ…

14 การแก้ไขกรณียืนยันรายการจากโปรแกรมขายสินค้า (BI) แล้วไม่ไปแสดงในโปรแกรมสินค้าคงคลัง กับ โปรแกรมลูกหนี้ฯ

กรณีที่มีการบันทึกรายการใบกำกับแล้ว รายการที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้า (BI) ไม่ไปแสดงที่โปรแกรมสินค้าคงคลัง…

15 พิมพ์ใบวาง​บิลลำดับที่ บิลใบกำกับ พิมพ์แล้วเกิ​นตารางช่อง

เมื่อพิมพ์ใบวางบิลจากโปรแกรมลูกหนี้ (หรือพิมพ์ใบรับวางบิลจากโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ) เกิดปัญหาจำนวนใบกำกับเกินกรอบตาราง…

16 ลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้มีการซื้อขายเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปไม่ได้ มีข้อความว่า " ไม่สามารถลบรายการที่มียอดสะสมไม่เป็นศูนย์ได้"

ต้องการลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้มีการซื้อขายเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องทำอย่างไรบ้าง หน้าจอเขียนว่า…

17 ป้อนข้อมูลในโปรแกรมขายสินค้า (BI) แต่ไม่มีรายการใบกำกับในโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) มีแต่มียอดค้างชำระ

เนื่องจากแฟ้มข้อมูลอาจจะมีปัญหา ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ สำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย…

18 วิธีแก้ไขและลงบันทึกเมื่อลูกหนี้มียอดคงค้างติดลบ

วิธีการตรวจสอบ ก่อนอื่นให้ทำการสำรองข้อมูล แล้วจึงเริ่มการประมวลผลตรวจเช็ครายงานสรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ…

19 วิธีค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนดวางบิลอย่างรวดเร็ว

วิธีการค้นหา เรียกโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ > ไปที่หัวข้อ Edit ออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ กด F8 เพื่อค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนดวางบิล…

20 ลูกค้าชำระเงินไม่ตรงตามยอดค้างชำระ จะบันทึกรายการอย่างไร

วิธีการ เข้าไปที่ Edit/ บันทึกรายการรับชำระเงินโดยเลือกหัวรายการเป็นเช็ค บันทึกรายละเอียดต่างๆ…

1 2 3 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851