ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

1 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560

กรมสรรพากรได้มีประกาศการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี…

2 เกิดข้อผิดพลาด Exception EConvertError in Module .... is not a valid integer value.

เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC แล้วเกิดข้อผิดพลาด Exception ECovertError in module xxxx at xxxx is not a valid integer value. สาเหตุ กำหนดรูปแบบวันที่ใน…

3 ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557

อัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557 จะเป็นอัตรา 5% สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll จะต้องปรับโปรแกรมตามวิธีการดังนี้…

4 ไม่สามารถจัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงไทยได้เนื่องจากรูปแบบไม่ตรง

ในการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารกรุงไทย บางกิจการยังคงใช้รูปแบบการนำส่งแบบเก่า บางกิจการใช้รูปแบบการนำส่งแบบใหม่…

5 จัดทำแผ่นดิสก์เก็ตแล้วหน้าต่างขึ้นมาไม่ครบ ไม่มีปุ่มตกลง ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง สำหรับ Windows 7

ปัญหา ไม่สามารถจัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ตได้ เพื่อส่งเงินเดือนให้กับธนาคาร เมื่อเข้าไปแล้ว…

6 พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงาน แล้วมีพนักงาน 1 คน พิมพ์ออก 2 ใบ

ปัญหา : พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงานออกมาแล้ว เวลาพิมพ์ หรือดูที่หน้าจอ มีพนักงานหนึ่งคน แสดง/พิมพ์…

7 การแก้ไขในกรณีถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปก่อนที่จะพิมพ์แบบยื่น ภ.ง.ด. ต่างๆ

ถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถพิมพ์รายงานในเดือนนั้นได้อีก เนื่องจากยอดสะสมเดือนจะเป็นศูนย์…

8 การกำหนดพนักงานให้คำนวณหรือไม่คำนวณค่าล่วงเวลา(OT)

ในกรณีที่โปรแกรมแสดงข้อความ " พนักงานคนนี้กำหนดไว้ให้ไม่ให้คิดค่าล่วงเวลา" มีวิธีการแก้ไข…

9 พิมพ์ใบแจ้งเงินได้แล้ว หน้าที่ 2 กระดาษมีการ feed ผิดปกติ

พิมพ์ใบแจ้งเงินแบบลงฟอร์มสำเร็จรูป และกระดาษมันร่นลงมาเรื่อยๆ แต่ในหน้าแรก หรือแผ่นแรกแสดงรายงานปกติ…

10 การแก้ไขในกรณีโปรแกรมไม่คำนวณเงินประกันสังคมให้

คำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อไปสั่งพิมพ์รายงาน ปรากฏว่าพนักงานทุกคนไม่ถูกหักภาษีประกันสังคมซึ่งเกิดจากการกำหนดให้โปรแกรมไม่คิดเงินประกันสังคม…

11 การแก้ไขในกรณีที่โปรแกรมไม่นำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนให้

เรียกเข้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ไปที่หัวข้อ Other > กำหนดเงื่อนไขต่างๆ สำหรับระบบ.. เข้าไปที่หัวข้อ…

12 การแก้ไขในกรณีที่ปิดบัญชีสิ้นเดือนก่อนที่จะพิมพ์แบบยื่นต่างๆ

ถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถพิมพ์รายงานในเดือนนั้นได้อีก เนื่องจากยอดสะสมเดือนจะเป็นศูนย์…

13 แก้ไขรายการรายได้ หรือรายการหัก จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้งหรือไม่

สำหรับในกรณีที่แก้ไขรายการ รายได้ หรือรายการหัก ให้กับพนักงานบางคน ไมจำเป็นที่จะต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติใหม่ทุกครั้ง…

14 การแก้ไขในกรณีนำส่งกองทุนประกันสังคมไม่ได้

ไม่สามารถนำข้อมูลใส่แผ่นดิสก์ เพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคมได้ เนื่องจากโปรแกรมจะ ฟ้องว่า…

15 การกำหนดค่าลดหย่อน ในกรณีที่โปรแกรมไม่นำมาหักลดหย่อน

ตัวอย่างเช่นกำหนดค่าเงินบริจาคแล้ว แต่โปรแกรมไม่นำมาหักลดหย่อน สาเหตุเกิดจากไม่ได้กำหนดจำนวนปี…

16 รายการแสดงเงินเดือนไม่ถูกต้อง ในกรณีสั่งคำนวนภาษีเงินได้อัตโนมัติ

1. เนื่องจากพนักงานคนนั้นมีการบันทึก ขาด/ลา/มาสาย ก่อนคำนวณรายได้อัตโนมัติ ให้ไป ยกเลิกรายการคำนวณ…

17 การแก้ไขในกรณีปิดบัญชีสิ้นเดือนเกิน

บันทึกข้อมูลเงินเดือนของเดือนมิถุนายน (เดือนที่ 6) แต่งวดการจ่ายในบันทึกรายการประจำวัน แสดงเดือนละ…

18 พิมพ์รายงาน สปส.1-10 มีแสดงเงินประกันสังคม แต่เงินค่าจ้างไม่แสดงออกมาเพื่อนำส่งธนาคาร

สาเหตุเกิดจากไม่ได้กำหนดยอดเงินสูงสุดที่จะหักประกันสังคมต่อปีเอาไว้ มีวิธีการแก้ไข ดังนี้…

19 วิธีการแก้ไขในกรณีจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ แต่ในเดือนที่จะจ่ายมี 5 สัปดาห์

จ่ายค่าแรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่มีบางเดือนที่มี 5 สัปดาห์เวลาบันทึกข้อมูลงวดที่ 5 โปรแกรมจะฟ้องว่า…

20 พนักงานบางคนไม่แสดงออกมาในรายงานทะเบียนจ่ายเงินได้ เพื่อนำส่งธนาคาร

ไปที่ Update > เพิ่มหรือแก้ไขพนักงาน เลือกรหัสพนักงานที่มีปัญหาขึ้นมา ใส่เลขที่บัญชีธนาคาร ให้เรียบร้อย…

1 2 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851