Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

1 การปรับตั้งค่าเงินสมทบประกันสังคม นายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2.5% งวดเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2564  Featured

ข้อควรระวัง ** การตั้งค่าจะต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการจ่ายเงินเดือนค่าแรงในเดือน มิถุนายน 2564 หากปรับเปลี่ยนก่อนจะทำให้การคำนวณเงินประกันสังคมผิดพลาดได้…

2 ไม่สามารถส่ง E-Payslip หนังสือรับรองภาษี ภงด.91 ทางอีเมลได้

ในกรณีที่คุณไม่สามารถส่งเอกสารต่างๆ ผ่านทางอีเมลได้ ให้ตรวจสอบดังนี้ 1) ถ้าใช้ Gmail ตรวจสอบการตั้งค่า…

3 แก้ไขชื่อกิจการที่แสดงอยู่บนจอภาพทำอย่างไร

ชื่อกิจการที่แสดงอยู่บนจอภาพ หากคุณต้องการแก้ไข ให้ไปที่รายการ Other > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ…

4 ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกผิดของแต่ละโปรแกรมทำอย่างไร

ในกรณีที่คุณบันทึกรายการจากโปรแกรม EASY-ACC แล้วพบว่าผิดพลาด ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้ โดยให้ไปที่รายการ…

5 การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

สามารถดู clip การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม…

6 การปรับตั้งค่าประกันสังคมของ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564 ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ต้องปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมเป็น…

7 บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)

กรณีที่คุณเริ่มใช้งานโปรแกรมในระหว่างปี ทำให้ไม่มียอดยกมาในเดือนก่อนหน้า จริงๆ แล้ว ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานในเดือนใดก็ได้…

8 การปรับตั้งค่าประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (ลูกจ้างและนายจ้าง 5%)

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ต้องปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม…

9 กรณีที่หักเงินประกันสังคมเดือน มี.ค. 63 พนักงานได้เต็มจำนวน (หัก 5%) จะบันทึกเงินประกันสังคมเดือน เม.ย.63 คืนให้พนักงานต้องบันทึกอย่างไร

ในกรณีที่มีการหักเงินประกันสังคมของลูกจ้างตามอัตราเดิม 5% ในเดือนมีนาคม 63 แต่ได้นำส่งในอัตราใหม่…

10 หักเงินประกันสังคม 1% เงินส่วนที่บริษัทสมทบ 4% จะเท่ากับ เงินที่หักพนักงานคูณด้วย 4 หรือไม่

ตอบ ไม่เท่ากัน เพราะการคำนวณเงินหักเงินประกันสังคมของพนักงานแต่ละครั้งจะมีการป้ดเศษให้เป็นบาท…

11 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560

กรมสรรพากรได้มีประกาศการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี…

12 เกิดข้อผิดพลาด Exception EConvertError in Module .... is not a valid integer value.

เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC แล้วเกิดข้อผิดพลาด Exception ECovertError in module xxxx at xxxx is not a valid integer value. สาเหตุ กำหนดรูปแบบวันที่ใน…

13 ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557

อัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557 จะเป็นอัตรา 5% สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll จะต้องปรับโปรแกรมตามวิธีการดังนี้…

14 ไม่สามารถจัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงไทยได้เนื่องจากรูปแบบไม่ตรง

ในการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารกรุงไทย บางกิจการยังคงใช้รูปแบบการนำส่งแบบเก่า บางกิจการใช้รูปแบบการนำส่งแบบใหม่…

15 จัดทำแผ่นดิสก์เก็ตแล้วหน้าต่างขึ้นมาไม่ครบ ไม่มีปุ่มตกลง ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง สำหรับ Windows 7

ปัญหา ไม่สามารถจัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ตได้ เพื่อส่งเงินเดือนให้กับธนาคาร เมื่อเข้าไปแล้ว…

16 พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงาน แล้วมีพนักงาน 1 คน พิมพ์ออก 2 ใบ

ปัญหา : พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงานออกมาแล้ว เวลาพิมพ์ หรือดูที่หน้าจอ มีพนักงานหนึ่งคน แสดง/พิมพ์…

17 การแก้ไขในกรณีถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปก่อนที่จะพิมพ์แบบยื่น ภ.ง.ด. ต่างๆ

ถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถพิมพ์รายงานในเดือนนั้นได้อีก เนื่องจากยอดสะสมเดือนจะเป็นศูนย์…

18 การกำหนดพนักงานให้คำนวณหรือไม่คำนวณค่าล่วงเวลา(OT)

ในกรณีที่โปรแกรมแสดงข้อความ " พนักงานคนนี้กำหนดไว้ให้ไม่ให้คิดค่าล่วงเวลา" มีวิธีการแก้ไข…

19 พิมพ์ใบแจ้งเงินได้แล้ว หน้าที่ 2 กระดาษมีการ feed ผิดปกติ

พิมพ์ใบแจ้งเงินแบบลงฟอร์มสำเร็จรูป และกระดาษมันร่นลงมาเรื่อยๆ แต่ในหน้าแรก หรือแผ่นแรกแสดงรายงานปกติ…

20 การแก้ไขในกรณีโปรแกรมไม่คำนวณเงินประกันสังคมให้

คำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อไปสั่งพิมพ์รายงาน ปรากฏว่าพนักงานทุกคนไม่ถูกหักภาษีประกันสังคมซึ่งเกิดจากการกำหนดให้โปรแกรมไม่คิดเงินประกันสังคม…

1 2 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851