Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

41 กำหนดให้แสดงสินค้าคงเหลือเมื่อกด F1

ในขณะที่กำลังจะทำการบันทึกรายการขาย หรือ ออกใบกำกับ บางครั้งผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนที่จะบันทึกรายการ…

42 ต้องการดูรายงานสรุปยอดขายแต่ละปี ใน Billing

ในโปรแกรม Billing จะมีรายงานสรุปยอดขายแต่ละวัน/เดือน ในกรณีที่ท่านต้องการดูยอดขายสรุปเป็นรายปี…

43 ต้องการกำหนดไห้ user รายอื่นที่ไม่ใช้รหัสที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขวันที่บิลขายได้ และราคาขายตามที่กำหนดไว้

ต้องการล๊อคไห้ user รายอื่นที่ไม่ใช้รหัสที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขวันที่บิลขายได้ และราคาขาย ตามที่ล๊อคไว้…

44 การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าบริการ EASY-ACC Accounting for Windows

สำหรับกิจการที่เกี่ยวกับงานบริการ ซึ่งไม่สามารถออกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้จนกว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า…

45 การกำหนด Template_dot_9x11 สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดแคร่สั้น 9x11 กระดาษต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์รายงานจากโปรแกรมผ่านทางเครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX ชนิดแคร่สั้น ให้ดาวน์โหลดชุด…

46 วิธีการลบรหัสหลักของรหัสสินค้าคงคลัง, รหัสเจ้าหนี้ และรหัสลูกหนี้ เป็นกลุ่ม

กรณีที่ต้องการลบข้อมูลรหัสหลักที่สินค้าคงคลัง,เจ้าหนี้ และลูกหนี้ สามารถลบเป็นกลุ่มได้ (ก่อนทำขั้นตอนนี้…

47 วิธีกำหนดตัวเลือกพิมพ์รายงานสำหรับโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ในการพิมพ์รายงานในโปรแกรมสินค้าคงคลัง (IC) ปกติจะกำหนดช่วงพิมพ์รายงานตามรหัสสินค้า ตามรูป ท่านสามารถกำหนดให้เลือกตาม…

48 เนื่องจากพิมพ์ พ.ศ.ผิด เป็น พ.ศ. 2505 ซึ่งได้ปิดงวดบัญชีไปแล้วจึงเข้าไปแก้ไขรายการบันทึกรับเงินไม่ได้

เนื่องจากพิมพ์ พ.ศ.ผิด เป็น พ.ศ. 2505 ซึ่งได้ปิดงวดบัญชีไปแล้วจึงเข้าไปแก้ไขรายการบันทึกรับเงินไม่ได้…

49 เกณฑ์ที่เราใช้กำหนดราคาขาย A B C

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา A B C นั้น มีหลักดังนี้ ราคา A เป็นราคาขายปกติทั่วไป ราคา B และ C เป็นราคาขายในระดับที่ต่ำลงมา…

50 ไม่ต้องการพิมพ์ใบสำคัญรับ/จ่ายทุกครั้งหลังจากบันทึกเสร็จ

ทุกครั้งที่ทำการบันทึกรายการชำระเงิน (ใน AP/AR) หลังจากทำการบันทึกแล้ว โปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์ใบสำคัญรับ…

51 การบันทึกรายการขาย กรณีมีเงินมัดจำ

ในกรณีที่มีการรับเงินมัดจำจากลูกค้ามาก่อน และเมื่อมีการส่งมอบสินค้า ก็จะทำการหักเงินมัดจำออกไป…

52 วิธีบันทึกรับรายการชำระเงินเป็นเช็คต่างจังหวัด และ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมเช็ค

รับชำระเงินเป็นเช็คต่างจังหวัดจะบันทึกรายการอย่างไรเพราะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าเช็คต่างจังหวัดมาด้วย…

53 การเก็บประวัติของสินค้าที่ซื้อมา

สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคาบ่อยๆ จะทำให้ผู้ขายไม่สามารถติดตามประวัติของสินค้าตัวนั้นๆ…

54 ข้อแตกต่างของการโอนสินค้าระหว่างคลังแบบปรับปรุงกับขายสินค้า/ซื้อสินค้า

การโอนสินค้าระหว่างคลัง รูปแบบการโอนระหว่าง รายการปรับปรุงและขายสินค้า/ซื้อสินค้า ต่างกันอย่างไร…

55 คัดลอกรายการจากใบกำกับหนึ่ง มาอีกใบกำกับหนึ่ง

วิธีการ เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง> ไปที่ Update เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มสินค้า คลิก เพิ่ม หรือ กด F4 เพื่อเพิ่มรหัสสินค้า…

56 ความหมายของ รายการสินค้าระหว่างซื้อ, ระหว่างขาย ในโปรแกรมสินค้าคงคลัง

อธิบายความหมายของ สินค้าระหว่างซื้อ, สินค้าระหว่างขาย ในโปรแกรมสินค้าคงคลัง สินค้าระหว่างซื้อ…

57 ซื้อสินค้ามามีขนาดบรรจุเป็นหีบต้องการนำมาแบ่งขายเป็นแพ็ค

วิธีการกำหนด ให้บันทึกรายการปรับปรุงสินค้าออก ที่หัวข้อ Edit> บันทึกรายการประจำวัน เลือกรายการเป็นปรับปรุง>…

58 รายงานแสดงหน่วยนับหลายระดับ เพื่อความสะดวกในการตรวจนับ

วิธีการตั้งค่า สามารถพิมพ์รายงานตามที่ต้องการได้ โดยเข้าไปที่โปรแกรมสินค้าคงคลัง หัวข้อ…

59 วิธีการค้นหารหัสตามชื่อสินค้า

วิธีการค้นหารหัสตามชื่อสินค้า เรียกเข้าโปรแกรมสินค้าคงคลัง เลื่อนเมนูไปที่หัวข้อ UPDATE/เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มสินค้า…

60 ให้ราคาต้นทุนแสดงเฉพาะผู้มีรหัสผ่านลำดับที่ 1

โปรแกรมสินค้าคงคลัง สามารถกำหนดการแสดงต้นทุนสินค้าดังนี้ แสดงต้นทุนสินค้าบนจอภาพ ไม่แสดงต้นทุนสินค้าบนจอภาพ…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851