Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

21 นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 จะมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังตลอดทั้งปี เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณภาษี…

22 กรณีมีการคำนวณประกันสังคมงวดแรกไปแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนอัตราหักเงินใหม่ในงวดที่ 2 จะแก้ไขอย่างไร

จากการที่ทางประกันสังคมได้มีการปรับอัตราเงินนำส่งประกันสังคม เมื่อ 24 มีนาคม 2563 จาก 5% เหลือ 1%…

23 การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

24 รายละเอียดการปรับปรุง โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll V.1 B.192x กรณีการลดหย่อนบุตรที่เกิดตั้งแต่ 2561

ตามที่ได้มีประกาศการให้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตร โดยบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้…

25 ยื่นข้อมูลประกันสังคมจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll ผ่านอินเทอร์เน๊ต

ผู้ประกอบการที่ยืนนำส่งข้อมูลประกันสังคมด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ สามารถที่จะยื่นนำส่งแบบผ่านทางเว็บไซด์ของประกันสังคมได้…

26 รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows Build 16xx

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows Build 16xx โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows ได้มีการปรับปรุงการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง…

27 วิธีการจัดทำเงินเดือนจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ผ่านธนาคารกรุงเทพโดยใช้ BIZ iBanking Online

วิธีการจัดทำเงินเดือนจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ผ่านธนาคารกรุงเทพโดยใช้ BIZ iBanking Online ขั้นตอนแรกให้จัดทำข้อมูลให้เรียบร้อยโดยกำหนดวิธีการตาม…

28 นำเข้าข้อมูลพนักงาน (PR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลพนักงานจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

29 การสร้างรายงาน กท.20 ก. จากโปรแกรม EASY-ACC Payroll

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำรายงาน กท.20 ก. โดยใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll จะต้องมีข้อมูลสำรองไว้ตลอด 12 เดือน…

30 ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557

อัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557 จะเป็นอัตรา 5% สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll จะต้องปรับโปรแกรมตามวิธีการดังนี้…

31 ตัวอย่างการนำข้อมูลจากโปรแกรมเครื่องบันทึกเวลามายัง EASY-ACC Payroll

สำหรับผู้ใช้เครื่องบันทึกเวลาโดยมีโปรแกรมจัดการบันทึกเวลาเข้าออก (Time Attendance) ซึ่งโปรแกรมเก็บบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน…

32 ไม่สามารถจัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงไทยได้เนื่องจากรูปแบบไม่ตรง

ในการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารกรุงไทย บางกิจการยังคงใช้รูปแบบการนำส่งแบบเก่า บางกิจการใช้รูปแบบการนำส่งแบบใหม่…

33 การเพิ่มประเภทรายได้ให้พนักงาน และต้องการนำไปรวมคำนวณเพื่อหักประกันสังคม

กรณีที่กิจการมีการเพิ่มประเภทรายได้ให้กับพนักงาน และต้องการนำรายได้นั้นไปรวมเพื่อหักประกันสังคมด้วย…

34 เทคนิคการสร้างข้อมูลเงินเดือนแยกเก็บไว้แต่ละเดือน

ในการคำนวณเงินได้และภาษีของพนักงานในแต่ละเดือนนั้น ข้อมูลที่คำนวณจะต้องเป็นเงินได้และภาษีเฉพาะในเดือนนั้น…

35 ทำความรู้จักกับ RMF / LTF และการแก้ไขในกรณีที่ต้องการแก้ไขอัตราลดหย่อนในโปรแกรม EASY-ACC Payroll

ในโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้จัดเตรียมในส่วนรายการลดหย่อนเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการคำนวณภาษี…

36 กำหนดรายละเอียดคู่สมรสกรณีที่ความเป็นสามีภรรยามิได้อยู่ตลอดปีภาษี

ตามประกาศล่าสุดของกรมสรรพากร (ปี 2555) คู่สมรสที่มีเงินได้ทั้งคู่ สามารถหักค่าลดหย่อนบุตรได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องหาร…

37 การนำค่าครองชีพไปคำนวณประกันสังคม

เข้าไปที่เมนู Update > เพิ่มหรือแก้ไขรายการหัก ให้เปลี่ยนชนิดของประกันสังคมจากเดิมคือ ชนิดที่…

38 รายชื่อพนักงานที่ลาออกไปแล้ว แต่ยังแสดงอยู่ในรายงาน ภ.ง.ด.1

พนักงานได้ลาออก และ มีการใส่วันที่ลาออกของพนักงาน แต่ในรายงาน ภงด.1 จึงยังปรากฏรายชื่อพนักงานที่ลาออกแล้วในรายงาน…

39 การกำหนดรายได้ให้พนักงานบางคนเท่ากันทุกเดือน

บางบริษัทจะมีการกำหนดรายได้บางรายการให้พนักงานบางคนเท่ากันทุกเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน…

40 การโอนข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรงเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

สร้างรหัสบัญชีต่าง ๆ ก่อนที่จะโอนข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง เข้าสู่ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851