Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ไม่ต้องการพิมพ์ใบสำคัญรับ/จ่ายทุกครั้งหลังจากบันทึกเสร็จ

Views: 18985 Last Updated: 29/08/2012 11:35

ทุกครั้งที่ทำการบันทึกรายการชำระเงิน (ใน AP/AR) หลังจากทำการบันทึกแล้ว โปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์ใบสำคัญรับ (หรือใบสำคัญจ่าย) หรือไม่


ในกรณีที่ต้องการตัดหรือข้ามขั้นตอนนี้ (เนื่องจากปกติไม่ได้ใช้การทำงานส่วนนี้) ให้ปฎิบัติดังนี้

  1. ที่โปรแกรม AR หรือ AP เข้าไปที่ Edit > บันทึกรายการรับชำระเงิน 
  2. ขณะอยู่ที่จอบันทึก กด Right-Click จะมี Popup เมนูแสดงขึ้นมา ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจาก "พิมพ์ใบสำคัญรับ/จ่ายหลังจากบันทึกเสร็จ"

และในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบสำคัญ (ในบ่างรายการ) ก็สามารถพิมพ์ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ที่หัวข้อ Report > พิมพ์ใบสำคัญรับ/จ่าย

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851