Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

นำเข้าข้อมูลพนักงาน (PR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

Views: 28429 Last Updated: 14/01/2022 11:56

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลพนักงานจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม ECIMPPAY เป็นโปรแกรมเสริมการทำงานเพื่อนำเข้าข้อมูลเฉพาะในส่วนของข้อมูลพนักงานมาสร้างในโปรแกรมให้โดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเตรียมข้อมูล

 1. นำข้อมูลพนักงานจากโปรแกรมอื่นมาแปลงให้รูปให้รูปของ MS-Excel 
 2. จัดรูปแบบข้อมูลให้ได้ตามแบบที่กำหนดไว้นี้ คลิก...ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเข้า
  ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องมี ส่วนข้อมูลอื่นถ้าไม่มีสามารถเว้นไว้ก่อนได้


  ชื่อข้อมูล

  คำอธิบาย

  *รหัสพนักงาน

  ไม่เกิน 9   ตัวอักษร

  ชื่อพนักงาน

   

  ที่อยู่   บรรทัดที่ 1

   

  ที่อยู่   บรรทัดที่ 2

   

  โทรศัพท์

   

  ชื่อภาษาอังกฤษ

   

  *เพศ

  1   = ชาย

  2   = หญิง

  *แผนก

  ใส่ค่า   01-60 ถ้ายังไม่กำหนดให้ระบุ 01 ทั้งหมดก่อน เพราะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

  ตำแหน่ง

   

  *ประเภทพนักงาน

  1   เงินเดือน

  2 ค่าแรงรายวัน

  3 = ค่าแรงรายชั่วโมง

  4   อื่นๆ

  *งวดการจ่าย

  1   = เดือนละ 1 ครั้ง

  2   เดือนละ 2 ครั้ง

  3 = เดือนละ ครั้ง

  4เดือนละ 4 ครั้ง

  *เงื่อนไขการหักภาษี

  1 = ออกให้ครั้งเดียว

  2 ออกให้ตลอดไป

  3 หักภาษี ณ ที่จ่าย

  *สถานภาพ

  1 = โสด

  2 = หม้าย/หย่าร้าง

  3   คู่สมรสไม่มีเงินได้

  4 = คู่สมรสมีเงินได้

  บุตรศึกษา

  ใส่ค่า   0 – 3

  บุตรไม่ศึกษา

  ใส่ค่า   0 – 3

  วันเดือนปีเกิด

  รูปแบบเป็น   DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ. เช่น 01/02/20 กรณีที่ปี   พ.ศ.น้อยกว่า 2500 ให้ใช้ DD/MM/YYYY   เช่น 01/01/2490 

  *วันที่เริ่มทำงาน

  รูปแบบเป็น   DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ.

  วันที่บรรจุ   

  รูปแบบเป็น   DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ.

  วันที่ปรับเงินล่าสุด   

  รูปแบบเป็น   DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ.

  เลขที่บัตรประชาชน

   

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

   

  เลขที่บัตรประกันสังคม

   

  เลขที่บัญชีธนาคาร

   

  OT (ค่าล่วงเวลา)

  ใส่   หรือ N

  อัตราค่าจ้างเดิม

   

  *เงินเดือน/ค่าแรง

    3. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้บันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ CSV โดยคลิกที่ File > Save as ใส่ชื่อไฟล์เป็น ecimppay.csv แนะนำให้เก็บลงใน Flashdrive เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน 


ขั้นตอนการนำเข้า

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ECIMPPAY  คลิกดาวน์โหลด 
 2. จะได้ไฟล์ ECIMPPAY.ZIP ให้ทำการแตก Zip ไฟล์ และ Copy ไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Payroll (ปกติจะติดตั้งอยู่ที่ C:\ECPAY32 )
 3. นำไฟล์ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ (ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล) Copy ไปไว้ที่เดียวกับโปรแกรม EASY-ACC Payroll (คือที่โฟลเดอร์ C:\ECPAY32 หรือตามที่ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้)
 4. เรียกโปรแกรม ECIMPPAY.EXE เมื่อจอภาพ Select Directory แสดง ให้เลือกไดเร็คทอรี่ที่จะนำข้อมูลเข้า 5. เลือกไฟล์ที่จะนำข้อมูลเข้า แล้วคลิก Import

 6. เมื่อมีข้อความตามรูปขึ้นแสดงว่าข้อมูลที่เตรียมไว้ได้เข้าไปในแฟ้มข้อมูลของ EASY-ACC Payroll เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีAttachments
ecimppay.csv 452 b Download File
ECIMPPAY.zip 1.8 Mb Download File

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851