Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

 Featured
นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC (ใช้ได้เฉพาะ ECACC V1 เท่านั้น)

Views: 25605 Last Updated: 31/08/2022 10:43

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม ECIMPVND เป็นโปรแกรมเสริมการทำงานเพื่อนำเข้าข้อมูลเฉพาะในส่วนของข้อมูลเจ้าหนี้มาสร้างในโปรแกรมให้โดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเตรียมข้อมูล

 1. นำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาแปลงให้รูปให้รูปของ MS-Excel 
 2. จัดรูปแบบข้อมูลให้ได้ตามแบบที่กำหนดไว้นี้ คลิก...ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเข้า
  ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องมี ส่วนข้อมูลอื่นถ้าไม่มีสามารถเว้นไว้ก่อนได้


  ชื่อข้อมูล

  คำอธิบาย

  *รหัสเจ้าหนี้

  ไม่เกิน 10 ตัวอักษร

  ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า

   

  ที่อยู่   บรรทัดที่ 1

   

  ที่อยู่   บรรทัดที่ 2

   

  โทรศัพท์

   

  ติดต่อกับ

   

  ที่อยู่อีเมล


  ประเภทเจ้าหนี้ (01-60)

  ใส่ค่า   01-60 ถ้ายังไม่กำหนดให้ระบุ 01 ทั้งหมดก่อน เพราะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

   

  สาขาที่ (0=สำนักงานใหญ่, 1-99999)


  วันที่เริ่มติดต่อ 

  รูปแบบเป็น   DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ. 

  การชำระเงิน (วัน) 

  (0=เงินสด, 1-999)

  วงเงินอนุมัติ


  วันที่ซื้อล่าสุด 

  รูปแบบเป็น  DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ.

  จ่ายเงินครั้งล่าสุด 

  รูปแบบเป็น  DD/MM/YY,  YY = ปี พ.ศ.


 3. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้บันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ CSV โดยคลิกที่ File > Save as ใส่ชื่อไฟล์เป็น ecimpvnd.csv แนะนำให้เก็บลงใน Flashdrive เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน 


ขั้นตอนการนำเข้า

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ECIMPVND  คลิกดาวน์โหลด 
 2. จะได้ไฟล์ ECIMPVND.ZIP ให้ทำการแตก Zip ไฟล์ และ Copy ไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC (ปกติจะติดตั้งอยู่ที่ C:\ECACC32 )
 3. นำไฟล์ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ (ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล) Copy ไปไว้ที่เดียวกับโปรแกรม EASY-ACC (คือที่โฟลเดอร์ C:\ECACC32 หรือตามที่ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้)
 4. เรียกโปรแกรม ECIMPVND.EXE เมื่อจอภาพ Select Directory แสดง ให้เลือกไดเร็คทอรี่ที่จะนำข้อมูลเข้า 5. เลือกไฟล์ที่จะนำข้อมูลเข้า แล้วคลิก Import  เมื่อมีข้อความตามรูปขึ้นแสดงว่าข้อมูลที่เตรียมไว้ได้เข้าไปในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรม EASY-ACC เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851