Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

กิจการที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น

Views: 9372 Last Updated: 04/07/2012 13:32

โดยทั่วไปธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นนั้น ในแต่ละวันจะมีทั้งการซื้อหุ้นใหม่เข้ามา เพื่อเก็งกำไร และอาจขายหุ้นเก่าที่มีอยู่ในกรณีที่ได้ราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมา หรืออีกกรณีหนึ่งคือหุ้นที่ถูกซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ได้ทำ การขายออกไป และในระหว่างที่ยังมิได้ทำการขายออกไปนั้น ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากที่ซื้อมา คือมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นจากเดิม และเมื่อถึงเวลาที่ต้องการขายก็จะต้องขายในราคาใหม่ คือ ราคาที่ซื้อมาในตอนแรกบวกกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เช่น ซื้อหุ้นของธนาคารกสิกรไทยจำนวน 1,000 หุ้นๆ ละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ต่อมาหุ้นที่ซื้อมามีดอกเบี้ยเกิดขึ้นอีก 2,500 บาท ซึ่งมีผลทำให้หุ้นราคาสูงกว่าที่ซื้อเข้ามาหุ้นละ 2.50 บาท และเมื่อทำการขาย ก็จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นวิธีที่จะนำโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปประยุกต์ใช้งานท่านสามารถได้ดังนี้ :

 1. เริ่มแรกให้สร้างรหัสสินค้าที่เป็นหุ้นที่ซื้อเข้ามาของธนาคาร และรหัสสินค้าที่เป็นดอกเบี้ยของหุ้น รวมทั้งรหัสสินค้าที่เป็นราคาหุ้นใหม่ขึ้นมาที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง> UPDATE/เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มสินค้า เช่น 

  - รหัส 0001 เป็นรหัสของหุ้นธนาคารที่ซื้อมาครั้งแรก (ยกตัวอย่างให้เป็นธนาคารกสิกรไทย)
  - รหัส 0002 เป็นรหัสของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  - รหัส 0003 เป้นรหัสของหุ้นที่เป็นราคาหุ้นบวกด้วยดอกเบี้ย

 2. จากนั้นให้กำหนดส่วนประกอบของสินค้า โดยเลือกรหัส 0003 ขึ้นมาที่หัวข้อ UPDATE/เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มสินค้า> F3 เลือกข้อ 6. กำหนดส่วนประกอบการขาย ดังภาพ 3. ให้ใส่รหัส 0001 ซึ่งเป็นรหัสของหุ้นที่ซื้อมา และรหัส 0002 ซึ่งเป็นรหัสของดอกเบี้ยหุ้นที่เกิดขึ้นเป็นส่วนประกอบการขาย ดังภาพ 4. หลังจากสร้างรหัสสินค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการซื้อหุ้นเข้ามา ให้บันทึกรายการซื้อที่โปรแกรม ซื้อสินค้า เลือกที่หัวข้อ EDIT/รายการบันทึกใบกำกับ (หากท่านมีโปรแกรมสินค้าคงคลังเพียงโปรแกรมเดียว ให้บันทึกรายการซื้อที่หัวข้อ EDIT/รายการบันทึกประจำวัน) โดยให้เลือกรหัสสินค้า 0001 มาบันทึก เป็นจำนวนเท่ากับที่ซื้อมาคือ 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 120 บาท

 5. เมื่อได้รับดอกเบี้ยค่าหุ้นที่ซื้อเข้ามาในข้อ 1. ให้บันทึกรายการซื้อสินค้าเข้าที่ โปรแกรมซื้อสินค้า หรือ โปรแกรมสินค้าคงคลัง โดยเลือกรหัสสินค้าที่ซื้อเป็นรหัสของดอกเบี้ยจำนวน 1,000 หุ้นรวม 2,500 บาท

 6. เมื่อต้องการที่จะขายหุ้นในราคาที่รวมดอกเบี้ยแล้ว ให้ท่านปรับปรุงสินค้าในรหัส 0003 ซึ่งเป็นหุ้นที่รวมราคาดอกเบี้ยจำนวน 1,000 หุ้น ส่วนราคาให้ใส่เป็นศูนย์ โดยปรับปรุงรายการที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง> EDIT/การบันทึกรายการประจำวัน

 7. จากนั้นให้ทำการขายสินค้าตามปกติโดยเลือกรหัสสินค้า 0003

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851