Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าบริการ EASY-ACC Accounting for Windows

Views: 23731 Last Updated: 04/01/2013 14:41

สำหรับกิจการที่เกี่ยวกับงานบริการ ซึ่งไม่สามารถออกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้จนกว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เช่น การลงโฆษณาสินค้า  ตัวอย่าง ในวันที่ 01/12/2012 ได้ออกใบกำกับเป็นค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 100 บาท ซึ่งราคาที่ออกใบกำกับจะยังไม่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 บาทนั้น จะออกให้กับลูกค้าในวันที่ 20/02/38 การบันทึกรายการดังกล่าวสามารถทำได้โดย :

  1. ขั้นแรกจะต้องสร้างรหัสให้แก่ "ค่าบริการ" เหล่านี้ก่อน ซึ่งเปรียบเสมือนว่าค่าบริการนี้เป็นสินค้าตัวหนึ่ง โดยให้สร้างรหัสสินค้าที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > UPDATE/เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มสินค้า

  2. หลังจากสร้างรหัสค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่หัวข้อ EDIT > บันทึกรายการประจำวัน เลือกรายการเป็นปรับปรุง แล้วใส่จำนวนเท่าไรก็ได้ตามต้องการ (อาจลงเป็น 100 ก็ได้) เพื่อให้มีสินค้าอยู่ในคลังพร้อมที่จะขายได้ ส่วนราคาให้ใส่เป็นศูนย์

  3. เมื่อต้องการออกใบกำกับค่าบริการให้กับลูกค้า ให้ไปที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ> EDIT/ออกใบกำกับสินค้า โดยเลือกรายการลูกหนี้ วันที่ติดต่อให้ใส่ 01/01/38 รหัสบัญชีแยกประเภทให้เป็นรหัสบัญชีขาย ตามปกติ จำนวนเงิน 100 บาท และในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลบ 7 % ออก

  4. จากนั้นให้ออกใบกำกับอีก 1 ใบ เป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยทำรายการที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ> EDIT/ออกใบกำกับสินค้า โดยเลือกลูกหนี้คนเดิม (เหมือนกับในข้อ1) วันที่ติดต่อให้ใส่เป็นวันที่ 20/02/38 ส่วนรหัสบัญชีแยกประเภทให้ใส่เลขที่บัญชีเป็นบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงินคือ 7 บาท ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลบ 7% ออก

  5. ให้ไปที่ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้> EDIT/ออกใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้) เลือกใบกำกับในข้อ 1 และข้อ 2 มาออก ในตอนนี้ใบวางบิลจะมียอดรวมกันคือ 100 บาท และ 7 บาท

  6. เมื่อถึงกำหนดชำระเงินก็ให้เลือกรายการชำระเงินตามใบวางบิล

หมายเหตุ : ในกรณีที่ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่ให้บริการ และต้องการออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษี ท่านสามารถบันทึกรายการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

  1. ให้ทำรายการเหมือนข้อ 1 และข้อ 2 ในกรณีที่ 1
  2. เมื่อต้องการออกใบกำกับให้กับลูกค้าให้ทำรายการที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ > EDIT ออกใบกำกับสินค้า ตามปกติ โดยในช่องรหัสสินค้าให้ใส่รหัสค่าบริการที่กำหนดไว้ลงไป ส่วนในช่องจำนวนเงินให้ใส่ราคาตามที่คิดค่าบริการจากลูกค้า เสร็จแล้วให้ กด F10 เพื่อบันทึกข้อมูลและสั่งพิมพ์ใบกำกับสินค้าตามปกติ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851