Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557

Views: 23230 Last Updated: 08/01/2014 10:34

อัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2557 จะเป็นอัตรา 5% สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll จะต้องปรับโปรแกรมตามวิธีการดังนี้

1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC Payroll ไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขรายการหัก


2. เลื่อนแถบแสงไปที่ช่องรายการ "เงินประกันสังคม" แล้วคลิกแก้ไข ให้ทำการบันทึกค่าดังนี้


- ชนิดการบันทึก เลือกแบบที่ 6

- อัตรา 5%

- สูงสุดต่อปี ใส่ค่า 9,000

3. เสร็จแล้วกดตกลง

กรณีที่มีการสั่งคำนวณอัตโนมัติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราเงินสมทบ โปรแกรมจะไม่คำนวณค่าใหม่ให้ ท่านจะต้องยกเลิกการคำนวณอัตโนมัติเฉพาะที่โปรแกรมคำนวณก่อน และสั่งให้โปรแกรมคำนวณใหม่ อัตราเงินสมทบจึงจะเปลี่ยนเป็นอัตราใหม่ตามที่กำหนดนี้ให้

 

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851