ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การปรับอัตราเงินประกันเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เพื่อลดภาระจากปัญหาไวรัส COVID-19

Views: 23675 Last Updated: 27/03/2020 15:48

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้มีการนำเสนอการปรับลดเงินนำส่งสำนักงานประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือนนั้น ผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Payroll ให้ปรับค่าในโปรแกรมดังนี้

1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC Payroll ไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขรายการหัก


2. เลื่อนแถบแสงไปที่ช่องรายการ "เงินประกันสังคม" แล้วคลิกแก้ไข ให้ทำการบันทึกค่าดังนี้


3. ปรับค่าตามรายละเอียดดังนี้


- ชนิดการบันทึก เลือกแบบที่ 6

- ตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค. 63 อัตรา 1%  สูงสุดต่อปีให้ใส่ 1,800 บาท

- ตั้งแต่ มิ.ย. - ส.ค. 63 อัตรา 4% สูงสุดต่อปีให้ใส่ 7,200 บาท

- ตั้งแต่ ก.ย. - ธ.ค. 63 อัตรา 5% สูงสุดต่อปีให้ใส่ 9,000 บาท

4. เสร็จแล้วกดตกลง

กรณีที่มีการสั่งคำนวณอัตโนมัติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราเงินสมทบ โปรแกรมจะไม่คำนวณค่าใหม่ให้ ท่านจะต้องยกเลิกการคำนวณอัตโนมัติเฉพาะที่โปรแกรมคำนวณก่อน และสั่งให้โปรแกรมคำนวณใหม่ อัตราเงินสมทบจึงจะเปลี่ยนเป็นอัตราใหม่ตามที่กำหนดนี้ให้

 

หมายเหตุ ในงวดการจ่ายเดือน มี.ค - พ.ค. 63 จะเป็นการหักจากลูกจ้าง 1% และนายจ้างสมทบ 4% ท่านจะต้องคำนวณเงินที่นายจ้างจะสมทบใหม่เอง โดยคูณ 4 จากยอดรวมที่หักจากลูกจ้าง จากรูปจะเป็นแบบแสดงรายการในส่วนที่ 1 ซึ่งจะแสดงเงินสมทบของนายจ้างเท่ากับลูกจ้าง โดยท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มในส่วนที่ 1 นี้ใหม่ด้วยตนเอง และคำนวณเงินสมทบโดยให้คูณ 4 ในส่วนของเงินสมทบนายจ้าง สำหรับแบบฟอร์ในส่วนที่ 2 สามารถใช้พิมพ์จากโปรแกรมได้เลยโดยไม่ต้องจัดทำขึ้นใหม่


สำหรับส่วนที่ 1 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกรายละเอียดเองตามลิ้งค์ด้านล่างของบทความนี้Attachments
ssopart1.pdf 0.2 Mb Download File

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851