Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

นำเข้าข้อมูลสินค้าคงคลัง (IC) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows V2

Views: 31142 Last Updated: 30/03/2024 08:56

วิธีการทำ

 1. ทำการโหลดและ extract ไฟล์ ecimpinv_v2.zip 
 2. ใน Folder ecimpinv จะพบไฟล์ 4 ตัวดังนี้

  Name: 31-5-2555 11-54-11.jpg Views: 3 Size: 20.0 KB

 3. ให้เปิด ecimpinv.xls จะเป็นลักษณะในภาพ แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

  • รหัสสินค้า ไม่เกิน 13 หลัก
  • ชื่อสินค้าไม่เกิน 50 ตัวอักษร
  • หน่ายนับ 10 ตัวอักษร
  • หมวดสินค้า 2 หลัก (ตัวเลข)
  • สถานที่เก็บ 10 ตัวอักษร
  • ราคาขาย ไม่จำกัด
  • รหัสผู้จำหน่าย 10 ตัวอักษร
  • รหัสสินค้าของผู้จำหน่าย ไม่เกิน 15 หลัก 4. เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว ให้ Save as.. หรือบันทึกแฟ้มเป็น.. โดยให้เลือก File Type หรือ บันทึกเป็นชนิด : เป็น "CSV (Comma delimited) (*.csv) แล้ว กด บันทึก หรือ Save ตามรูป

  Name: 31-5-2555 12-09-11.jpg Views: 3 Size: 15.1 KB

 5. จะได้ไฟล์ ecimpinv.csv จากนั้นให้เรียกเข้าโปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows แล้วทำการสร้างกิจการข้อมูลขึ้นมา วิธีการสร้างกิจการขึ้นมาใหม่
 6. เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ให้เรียกเข้าโปรแกรม สินค้าคงคลัง แล้วกำหนดค่าของกิจการให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมออกมาให้หมด
 7. เข้าไปใน Folder ecimpinv ทำการ copy ไฟล์ที่ชื่อ ecimpinv.exe ไปวางไว้ที่ตัวโปรแกรมของ Ecacc32 ตัวอย่างจะอยู่ที่ไดร์ C:\
 8. ทำการเรียกโปรแกรม ecimpinv.exe ที่อยู่ใน Ecacc32 จะขึ้นหน้าจอดังรูป

  Name: 31-5-2555 12-31-49.jpg Views: 5 Size: 19.2 KB

 9. ให้คลิกที่ข้อมูลที่ต้องการจะนำเข้าข้อมูล แล้วคลิก เลือก จะมีหน้าจอ ให้กดปุ่ม Lookup

  Name: 31-5-2555 12-59-39.png Views: 3 Size: 15.4 KB

 10. จะขึ้นหน้าต่างให้เลือกไฟล์ ecimpinv.csv ก็ให้เลือกไฟล์ที่เราจัดทำไว้ตรงข้อ 5-8 เสร็จแล้วให้กด Open

  Name: 31-5-2555 13-01-28.jpg Views: 3 Size: 14.4 KB

 11. Import ไฟล์เข้าสู่โปรแกรม 

  Name: 31-5-2555 13-02-09.png Views: 3 Size: 18.0 KB

 12. ข้อมูลจะทำการสร้างรายละเอียดสินค้าและ รหัสสินค้าให้ 

  Name: 31-5-2555 13-02-23.png Views: 4 Size: 10.4 KB

Attachments
ecimpinv_v2.zip 2.2 Mb Download File

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851