Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

61 ประโยชน์ของการใช้ “ เลขที่สมุดรายวันทั่วไป ”

การสร้างเลขที่สำหรับสมุด รายวันทั่วไป ใช้สำหรับแยกประเภทของรายการบันทึกของสมุดรายวันแต่ละเล่ม…

62 ข้อแนะนำวิธีทำงบการเงินรวม หรือ CONSOLIDATE

วิธีทำงบการเงินรวม การทำงบการเงินรวม เป็นการนำยอดคงเหลือของบัญชีแต่ละตัวที่อยู่ในไดเรคทอรี่ต่างๆ…

63 ความแตกต่างของงบกำไรขาดทุนแบบต่อเนื่องกับแบบสิ้นงวด

รายละเอียดข้อแตกต่าง รูปแบบงบกำไรขาดทุนแบบสิ้นงวด จะคำนวณรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดก่อน…

64 สร้างรายการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแบบอัตโนมัติ

สามารถสร้างการบันทึกอัตโนมัติภายในโปรแกรมดังนี้ บันทึกส่วนแรกของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน…

65 ความหมายของรายการในจอภาพเพิ่มแก้ไขแฟ้มผังบัญชี เมื่อกด F3

คำอธิบายรายการต่างๆ งวดบัญชี คือ ระยะรอบบัญชีในแต่ละเดือน/ปี ยอดคงเหลือ คือ ยอดที่เกิดขึ้นเฉพาะในงวดนั้นๆ…

66 ต้องการสร้างผังบัญชีอัตโนมัติในรูปแบบของตัวเอง เพื่อที่จะนำไปใช้กับข้อมูลในกิจการอื่น

ให้เปิดโปรแกรม Notepad จาก Start> Programs> Accessories> notepad จากนั้น เลือก File> Open> เลือก Drive C> folder ECACC จะพบ GLCHART.TXT ให้ คลิกแล้ว…

67 การแก้ไขเลขที่บัญชีกำไรสะสม

เลขที่บัญชีกำไรสะสม สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC เป็นรหัสบัญชีหลักที่จะต้องกำหนด ในกรณีที่มีการกำหนดเลขที่บัญชีนี้ไปแล้ว…

68 รายการย่อยของรายงานสมุดรายวันทั่วไป เปลี่ยนไปจากเดิมหรือหายไป

1. จากรูปเมื่อเลือกพิมพ์รายงานสมุดรายวันทั่วไปแบบ ปกติ จะแสดงผลออกมา ดังนี้ 2. เหตุที่เกิดปัญหานี้เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สมุดรายวันหลายเล่ม…

69 บัญชีประเภทปรับยอดคืออะไร และมีหลักในการสร้างอย่างไร

บัญชีประเภทปรับยอดรายการ คืออะไร แล้วจะใช้เมื่อใด ดังตัวอย่าง : 15 = ปรับยอดสินทรัพย์ 18= ปรับยอดรายได้…

70 รหัสสินค้าคงคลัง มากกว่า 1 ตัวจะกำหนดในเลขที่บัญชีสำหรับระบบอย่างไร

ถ้ามีสินค้าคงคลังหลายตัว คุณจะต้องกำหนดประเภทบัญชีย่อยเสียก่อน ตัวอย่างเช่น รหัส 110 สินค้านำเข้า,…

71 วิธีการสร้างคำอธิบายรายการในโปรแกรมบัญชีแยกประเภทที่จำเป็นใช้บ่อยๆ

วิธีการแก้ไข ให้เข้าไปที่ Edit /สมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้กด Enter มาที่ช่องคำอธิบายรายการ จากนั้นให้คลิกขวาที่ช่องคำอธิบาย…

72 บันทึกรายการเดบิตและเครดิตมากกว่า 2 รายการ

การบันทึกรายการทางบัญชีในโปรแกรม EASY-ACC ได้กำหนดไว้ว่า จะต้องมีรายการทางด้านเดบิต หรือ เครดิตด้านใดด้านหนึ่งเพียงหนึ่งรายการ…

73 รูปแบบรายการทางบัญชีเมื่อโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

วิธีการใช้งาน เริ่มแรก โปรแกรมจะสร้างรายการบัญชีดังนี้ : เดบิต เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าล่วงเวลา…

74 นำเข้าข้อมูลสินค้า (IC) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC (ใช้ได้เฉพาะ ECACC V1 เท่านั้น)

วิธีการทำ ทำการโหลดและ extract ไฟล์ ecimpinv.zip ใน Folder ecimpinv จะพบไฟล์ 4 ตัวดังนี้ ให้เปิด ecimpinv.xls จะเป็นลักษณะในภาพ…

75 การปิดราคาต้นทุนสินค้า

ในเรื่องของข้อมูลที่สำคัญในบริษัท ทุกกิจการจำเป็นที่จะต้องปกปิดข้อมูลของต้นทุนไว้ เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกทราบ…

76 วิธีการใช้บาร์โค้ด

การพิมพ์รหัสบาร์โค้ด สามารถสั่งให้พิมพ์โค้ดเดียวกันจำนวนหลายอันได้ เพื่อความสะดวกในการติดที่สินค้าทุกตัว…

77 รูปแบบรายการทางบัญชีเมื่อโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

วิธีการใช้งาน เริ่มแรก โปรแกรมจะสร้างรายการบัญชีดังนี้ : เดบิต เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าล่วงเวลา…

78 การผ่อนชำระรถยนต์ สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ในการซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานนั้น ถ้าซื้อในนามบุคคลธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะ กิจการไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถยนต์นั้น…

79 วิธีกำหนดส่วนประกอบของสินค้าและรวมสินค้าเป็นชนิดเดียว

สินค้าบางชนิดเกิดจากการนำส่วนประกอบต่าง ๆ มาประกอบเป็นสินค้าตัวใหม่ขึ้น หรือวัตถุดิบหลาย…

80 การกำหนดรหัสสินค้าเพื่อใช้บันทึกรายละเอียดของสินค้า

กำหนดรหัสสินค้าเพื่อที่จะใช้บันทึกรหัส (SERIAL) ของสินค้าที่ขายขึ้นมา ไปที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851