ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

พิมพ์ใบจ่ายเงินลงฟอร์ม PAYSLIP แต่ไม่พอดี

Views: 6545 Last Updated: 06/07/2012 15:31

วิธีการแก้ไข

  1. เรียกเข้าโปรแกรม เงินเดือนและค่าแรง เลื่อนเมนูไปที่หัวข้อ OTHERS /สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ เลือกข้อ 2 เงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับระบบ หัวข้อ พิมพ์ใบแจ้งลงได้ลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป (Y/N) ให้ตอบ Y แล้วกด F10 เพื่อทำการ Save

     

  2. เรียกรายการ OTHERS / กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกข้อ 2 สำหรับใบกำกับหรือเอกสาร

     

    - หัวข้อ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้ใส่ค่า 38 
    - หัวข้อ จำนวนบรรทัดต่อหน้า ให้ใส่ค่า 48, 50, 55

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่าในตัวโปรแกรม ให้ทำการปิด PRINTER และจบการทำงานออกจากโปรแกรม

Note : ค่ามาตรฐานในโปรแกรม EASY-ACC PATROLL จะมีดังนี้ :

ค่าที่ 1 ระยะห่างระหว่างบรรทัด คือ 38
จำนวนบรรทัดต่อหน้า คือ 48

ค่าที่ 2 ระยะห่างระหว่างบรรทัด คือ 38
จำนวนบรรทัดต่อหน้า คือ 50

ค่าที่ 3 ระยะห่างระหว่างบรรทัด คือ 38
จำนวนบรรทัดต่อหน้า คือ 55

หมายเหตุ : ถ้าหากได้ SET ค่าในตัวโปรแกรมตามวิธีข้างต้นแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้บิดลูกบิดเลื่อนจนถึงขอบกระดาษด้านบน ให้มาอยู่แนวเดียวกับหัวพิมพ์ เพื่อตั้งต้นกระดาษใหม่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851